Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

News
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim

W dniach 15-17 września 2010 r. odbędzie się w Lublinie pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Grzegorza Schetyny, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”, zorganizowana z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Celem konferencji jest podsumowanie pięcioletniego okresu obowiązywania w Polsce ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. oraz analiza mechanizmów jej realizacji. Konferencja ma stać się okazją do refleksji nad aktualnym stanem prawnym oraz jego skutkami w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce na tle państw sąsiednich z udziałem naukowców, przedstawicieli mniejszości narodowych oraz władz państwowych i samorządowych. Konferencja ma charakter wielodyscyplinarny i jej problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, politologii, historii, socjologii, kulturoznawstwa, demografii.

W uroczystym otwarciu konferencji wezmą udział Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller. Konferencja zostanie zainaugurowana posiedzeniami Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W trakcie konferencji zorganizowane zostaną dwie sesje plenarne: „Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – w przeszłości i współcześnie” oraz „Doświadczenia europejskie regulacji statusu mniejszości narodowych i etnicznych” oraz trzy dyskusje panelowe: „Pięć lat funkcjonowania w Polce ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – założenia i realizacja”, „Droga do ustawy – ewolucja statusu mniejszości narodowych w Polsce w okresie transformacji (1989-2005)”, „Perspektywy położenia prawnego mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”. Ponadto odbędzie się seminarium „Problematyka narodowościowo-etniczna w spisach powszechnych ludności”, posiedzenia sekcji problemowych (historyczna, prawno-politologiczna, socjologiczna, kulturoznawcza, „Mniejszości narodowe w krajach europejskich”), a także okrągłych stołów: „Funkcjonowanie języków mniejszości i języka regionalnego w sferze publicznej (język pomocniczy, nazwy dodatkowe)”, „Upamiętnienia dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych”, „Mniejszości narodowe i etniczne w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego”, „Życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych”, „Obecność mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych i niepublicznych”, „Mniejszości narodowe i etniczne w działalności organów administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim (pełnomocnicy wojewodów)”, „Samorządy wobec mniejszości narodowych i etnicznych”, „Społeczność romska i działania na rzecz wdrażania programu romskiego”. Konferencji towarzyszyć będzie kilka wystaw.

Organizatorami konferencji są: Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie, zaś współorganizatorami: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Miasto Lublin. Konferencję zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, przy wsparciu finansowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Miasta Lublin i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przy wsparciu Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronat medialny nad konferencją objęły: „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek Polska”, Polskie Radio Lublin, a także czasopisma mniejszości narodowych i etnicznych: „Aušra”, „Awazymyz”, „Besida”, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, „Czasopis”, „Masurische Storchenpost“, „Midrasz”, „Mitteilungsblatt“, „Nad Buhom i Narwoju”, „Nasze Słowo”, „Niwa”, „Pomerania”, „Przegląd Tatarski”, „Romano Atmo”, „Rrom po Drom”, „Schlesisches Wochenblatt“, „Słowo Żydowskie / Dos Jidisze Wort”, „Watra”,  „Život”, „Życie Tatarskie”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-09-2010 o godz. 12:11:57 (901 odsłon)
(Czytaj więcej... | 8802 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Francja zaostrza prawo imigracyjne

News
Deportacje m.in. za "agresywne żebranie"

Podczas wspólnej konferencji prasowej francuskich ministrów zapowiedziano dwie nowe poprawki w ramach projektu przepisów dotyczących migracji, pozwalające na deportację obcokrajowców przypadku zakłócania porządku publicznego, kradzieży lub agresywnego żebrania, które ujrzą światło dzienne pod koniec września na Zgromadzeniu Narodowym.

Podczas konferencji Minister ds. Imigracji Eric Besson oraz Minister Spraw Wewnętrznych Brice Hortefeux ogłosili, że poprawki, które niedługo mogą wcielić się w życie pozwalają na zastosowanie sankcji przeciwko osobom, które nadużywają prawa dotyczącego pobytów krótkoterminowych w celu ominięcia surowszych przepisów związanych z długimi pobytami oraz na "deportację do krajów pochodzenia osób, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla systemu opieki społecznej". Hortefeux usprawiedliwiał zaostrzenie prawa faktem, iż w stolicy Francji co piąty złodziej pochodzi z Rumuni, a liczba popełnianych przestępstw w Paryżu wzrosła w ciągu 18 dni o 259 procent.

Od 28 lipca odesłano już ponad 900 Romów pochodzących z Bułgarii i Rumunii. Romowie wyjeżdżający z własnej woli otrzymują od państwa jednorazową zapomogę w wysokości 300 euro dla dorosłego i 100 euro dla każdego dziecka. Premier Francois Fillon popiera wysiedlanie Romów z Francji i uważa je za zgodne z prawem. Hortefeux zapowiada dalszy ciąg likwidacji obozowisk romskich. Komisja Europejska, Rada Europy i ONZ są przeciwne tym działaniom.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-09-2010 o godz. 08:50:19 (928 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Wyniki kontroli NIK-u opublikowane

News
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli wydał w lipcu informację o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Kontrola ta została podjęta z inicjatywy NIK i odbywała się od roku 2007 do marca roku 2010. Objęto nią 51 jednostek organizacyjnych w siedmiu województwach, w tym: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, siedem urzędów wojewódzkich, 18 gmin, 17 szkół i siedem samorządowych instytucji kultury.

Wydawnictwo NIK-u zawiera podsumowanie wyników kontroli, informacje dodatkowe dotyczące kontroli oraz załączniki, w tym między innymi wykaz jednostek skontrolowanych oraz jednostek NIK, które przeprowadziły kontrolę oraz prawa mniejszości narodowych i etnicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo zawiera również informacje o rozdysponowaniu dotacji w poszczególnych latach w podziale na mniejszości.

Uzasadnieniem podjęcia kontroli był problem tworzenia nowych warunków do funkcjonowania mniejszości. Kontrola przeprowadzona została po sugestii Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-09-2010 o godz. 11:04:09 (865 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie oddzieleni murem

News
Ciąg dalszy sprawy muru oddzielającego Romów w Słowacji

W słowackim mieście Michalovice w regionie koszyckim zbudowano betonowy mur oddzielający Romów od mieszkańców miasta. Mur stanął w sierpni u po ówczesnym zebraniu przez rodziny zamieszkujące Michalovice kwoty 3 tysięcy euro na jego budowę. Władze miasta utrzymują, że betonowy mur ma stanowić barierę chroniącą przed hałasem, podczas gdy w rzeczywistości uniemożliwia on Romom swobodne dojście do centrum miasta. W związku z zaistniałą sytuacją szefowa biura słowackiego RPO, Henrieta Antalová komunikat słowackiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który zażądał od burmistrza miasta pisemnej odpowiedzi i dokumentacji dotyczącej konstrukcji muru. Ombudsan prosi też o odpowiedź na protesty Romów, którzy czują się dyskryminowani i narzekają na utrudniony dostęp do udogodnień komunalnych.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-09-2010 o godz. 09:13:07 (894 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowy regulamin już jest!

News
Zmiana regulaminu stypendiów dla studentów romskich!

Uwaga studenci ubiegający się o stypendium w roku szkolnym 2010/2011. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło zmienić regulamin konkursu stypendialnego dla studentów romskich studiujących w roku akademickim 2010/2011.

Prosimy studentów o szczegółowe zapoznanie się z nowym regulaminem, przekazanym nam przez MSWiA. Nowy regulamin wraz z nowymi wersjami dokumentów do wypełnienia znajduje się tutaj.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-09-2010 o godz. 10:48:06 (838 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ONZ i Watykan krytykują Francję

News
ONZ i Watykan przeciw deportacjom Romów we Francji

Przeciwko przymusowym deportacjom Romów we Francji opowiedział się Watykan oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. W czasie modlitwy papież Benedykt XVI wyraźnie negował zachowanie władz Francji. Sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych abp Agostino Marchetto powiedział w wywiadzie dla francuskiej agencji religijnej I.MEDIA. "Nie wolno obciążać całej grupy etnicznej za łamanie prawa, ponieważ dopuszczają się tego tylko niektórzy" mówił hierarcha. Stolica Apostolska  jest daleka od ingerencji w sprawy polityczne jednakże ubolewa nad tym jak władze Francji traktują Romów. "Cierpienia te stały się udziałem osób biednych i prześladowanych, ofiar swego rodzaju holokaustu, które wciąż muszą uciekać przed tymi, którzy na nich polują" – podsumował Marchetto.

Z kolei Komisja ONZ ds. Eliminowania Dyskryminacji Rasowej podczas posiedzenia w Genewie zwołanego w sprawie Romów we Francji zaapelowała do władz Francji o "zagwarantowanie Romom dostępu do oświaty, opieki zdrowotnej i prawa do dachu nad głową w ramach poszanowania zasad równości" oraz zaleciła francuskiemu rządowi "unikanie zbiorowych repatriacji oraz przestrzeganie konwencji ONZ w sprawie eliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej".

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-09-2010 o godz. 14:08:17 (855 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 I Zjazd Studentów i Absolwentów Romskich

News
Sztandar dla ZRP

W dniu 28 sierpnia w Szczecinku odbył się I Ogólnopolski Zjazd Studentów i Absolwentów uczelni wyższych pochodzenia romskiego. Podczas uroczystości odbyło się nadanie pierwszego w Polsce sztandaru dla organizacji romskiej w Polsce. Sztandar został przekazany Prezesowi Związku Romów Polskich Romanowi Chojnackiemu przez Starostę Powiatu Szczecineckiego Krzysztofa Lisa.  Podczas spotkania obecni byli również m.in. Poseł na Sejm RP Wiesław Suchowiejko, przedstawicielka Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Wiesława Kostrzewa - Zorbas oraz Szef Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz pierwszy romski absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Andrzej Mirga. Uroczystość ta zbiegła się również z 10 leciem istnienia Związku Romów Polskich, piątą rocznicą: wydawania czasopisma romskiego „Romano Atmo” oraz radiowych audycji romskich „Romano Dźipen”. Sztandar jest symbolem, który ma skupiać wokół siebie członków mniejszości romskiej i pomagać w zachowaniu i rozwijaniu tożsamości romskiej.

Oprócz uroczystości nadania sztandaru, w ramach zjazdu studentów odbyły się warsztaty zapoznawcze, podczas których studenci wymieniali się doświadczeniami oraz dyskutowali na temat działalności na rzecz mniejszości romskiej w Polsce.

      

      

      

      

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-08-2010 o godz. 10:29:25 (1433 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Romano Atmo 28

News
Ukazał się drukiem nowy numer Romano Atmo. Jest to 28 już numer naszego pisma, czwarty w tym roku. Najnowszy numer jak zwykle zawiera wiele ciekawych artykułów i atrakcyjnych zdjęć. Znajdują się w nim teksty w trzech językach: polskim, romskim i angielskim. Ze względu na sierpniową rocznicę, która upamiętnia romski holokaust w numerze skoncentrowaliśmy się na obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów oraz na innych wydarzeniach i dotyczących Porrajmos, czyli zagłady Romów.

Ale po kolei. Jak zwykle zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o protestach w związku z wypowiedzią Prezydenta Francji na temat Romów, o stypendiach dla studentów romskich czy o Światowym Sympozjum z Zakresu Standaryzacji i Kodyfikacji Języka Romskiego. Informujemy również o wniosku Zespołu do Spraw Romskich o powołanie komitetu do monitoringu Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz o patronacie medialnym Romano Atmo Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”.  Przedstawiamy również sprawę petycji dotyczącej ratunku romskich dzieci z obozów w Kosowie.

Artykuły zaczynamy od relacji  z XI Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, autorstwa pani Natalii Gancarz z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Następnie przedstawiamy tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, które miały miejsce w Oświęcimiu i zgromadziły działaczy romskich z niemal całej Europy. Publikujemy również ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie mordów na Romach w Karczewie. Część dotyczącą romskiego holokaustu zamykamy artykułem Zagłada Romów na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej autorstwa Mateusz Babickiego z Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Nie lada gratką są artykuły o Dniu Kultury i Tradycji Romskiej, który był obchodzony w Kędzieżynie – Koźlu, czy o wycieczkach po kartach historii zorganizowanych przez Asystentów Edukacji Romskiej w Szczecinku.

Kolejnymi atrakcjami są artykuły o tegorocznych Romane Dyvesa oraz o Forum Inicjatyw Pozarządowych. Przedstawiamy również Lokalne wymiary polityki wobec Romów autorstwa pani Renaty Korek oraz Osadnictwo Romów oraz przemiany ich życie społecznego w Szczecinie autorstwa pani Małgorzaty Mieczkowskiej, a także kontynuujemy cykl artykułów pani Agnieszki Kowarskiej o kulturze muzyczno – tanecznej Romów na Litiwe – w tym numerze część trzecia Taniec w opinii Romów na Litwie.

Numer dopełniają nasze stałe działy. W cyklu Romowie na świecie, tym razem piszemy o Romach w Albanii. Ponadto kolejna część cyklu Asystent Zawodowo – Socjalny – przyjaciel, a nie biurokrata, nowa odsłona Mody i Urody oraz Horoskop.

Przypominamy, że nasza gazeta dostępna jest w prenumeracie, której szczegóły mogą Państwo znaleźć  tutaj.

Niniejszy numer powstał dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatu Szczecineckiego.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2010 o godz. 14:26:37 (874 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Lekcje romskiego - Cours de romani

News
We Francji ukazał się kurs języka romskiego dostępny na płycie CD. Został on przygotowany w języku Kelderaszy, który stanowi odpowiednią podstawę do nauki innych romskich języków. Jest to język używany najczęściej przez Romów z Rumunii. Jest to kurs francusko – romski. Podręcznik przygotowany został w 2 językach: francuskim i romskim, lecz nagrania audio są jedynie po romsku. Zawiera on około 70 czytanek po 2 min. każda. Ich treść koncentruje się wokół spraw życia codziennego, a ponadto zawiera dialogi i bajki. Podręcznik jest dostępny w formacie PDF oraz na płycie CD.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-08-2010 o godz. 10:19:15 (5150 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1.33)

 Nowa romska organizacja w Turcji

News
Turcja: powstało Stowarzyszenie Kultury i Solidarności Młodych Romów.

Na początku lata w atmosferze wspaniałej ceremonii założone zostało Stowarzyszenie Kultury i Solidarności Młodych Romów z siedzibą w Kusadasi. Na Przewodniczącego organizacji wybrany został Erdogan Piskin. Oprócz niego Sekretarzem została mianowana Onur Seyran, a Księgową Taner Erkivanc. Członkami zarządu są natomiast Emrah Tas, Hakan Seyran i Sevket Keser.

Szef stowarzyszenia Erdogan Piskin wygłosił przemówienie, w którym opisał przyszłe działania stowarzyszenia romskie oraz cele dla realizacji których zastało ono powołane. Podkreślił on, że celem jego organizacji jest łączenie młodych Rom, a ponadto zapewnianie im szkoleń w zakresie działań społecznych i kulturalnych, organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, wycieczek o charakterze kulturalnym. Dał on również do zrozumienia, iż podstawowym celem stowarzyszenia jest przybliżanie całemu światu romskiej tradycji. Dodatkowo, zamiarem organizacji jest szukanie odpowiednich miejsc pracy dla młodych Romów. W celu realizacji ostatniego z wymienionych zamierzeń, jak zapewnił, jego zrzeszenie jest w kontakcie z niektórymi agendami rządowymi, jak chociażby Organizacja Poszukiwania Pracy i Pracowników.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-08-2010 o godz. 09:58:32 (853 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund