Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

News
Unijni przywódcy popierają plan Komisji na rzecz integracji Romów

Bruksela, 24 czerwca 2011 r. – Stworzone przez Komisję Europejską unijne ramy krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216) otrzymały poparcie na najwyższym szczeblu politycznym. Przywódcy europejscy, którzy spotkali się dziś w Brukseli, poparli plan mający na celu położenie kresu trwającemu od wieków wykluczeniu mniejszości romskiej w Europie. Stosując się do unijnych ram krajowych strategii integracji Romów, każde z 27 państw członkowskich określi, w jaki sposób zamierza poprawić sytuację najbardziej narażonych na wykluczenie społeczności romskich na swoim terytorium. Państwa członkowskie będą musiały uwzględnić cztery główne obszary, w których należy poprawić integrację społeczną i gospodarczą – edukację, zatrudnienie, opiekę zdrowotną i mieszkania – oraz określić działania proporcjonalne do wielkości społeczności romskich zamieszkujących ich terytoria. Aby wesprzeć wysiłki podejmowane na szczeblu krajowym, udostępniono na ten cel środki z budżetu UE oraz stworzono solidne ramy prawne służące zwalczaniu dyskryminacji. Rządy mają czas na przedłożenie strategii krajowych do końca 2011 r. Następnie Komisja Europejska oceni otrzymane plany i przedstawi wiosną sprawozdanie w tej sprawie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: „Dla milionów Romów w całej Europie dzisiejsze porozumienie jest ogromnym krokiem naprzód. UE przekazuje wyraźne przesłanie: wykluczenie Romów jest niezgodne z naszymi wartościami społecznymi i z naszym modelem gospodarczym.

Przywódcy europejscy przyjęli na siebie zupełnie nowe zobowiązanie, aby poprawić integrację Romów, a ja pragnę w szczególności podziękować prezydencji węgierskiej za jej determinację w dążeniu do wypełnienia tego zobowiązania. Z zadowoleniem przyjmuję współpracę ze strony innych organizacji mających doświadczenie w tej kwestii, takich jak Rada Europy, która ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi w całej Europie w celu zwiększenia integracji Romów.

Nadszedł czas, aby zamienić słowa w czyny. Ramy unijne nie spełnią swojej roli bez silnego i stabilnego wsparcia wszystkich państw członkowskich. Będę z dużym zainteresowaniem obserwować starania poszczególnych rządów krajowych służące zwiększeniu integracji społeczności romskiej w swoim kraju”.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, podkreślił, jak ważne są natychmiastowe działania w sprawie integracji Romów, stwierdzając: „Sytuacja społeczności romskiej w całej Europie uległa pogorszeniu i dlatego musimy szybko przejść z etapu oczekiwań i aspiracji do działań praktycznych, które przyczynią się do osiągnięcia rzeczywistych zmian w tym obszarze.

Wyrażone dziś przez przywódców UE poparcie dla ram unijnych jest istotnym krokiem pokazującym, że Europa nie akceptuje wykluczenia społecznego i gospodarczego milionów Romów. Można już więc rozpocząć realizację strategii krajowych, które – mam nadzieję – będą ambitne i realistyczne”.

Komisarz dodał również: „Przedstawiciele społeczności romskiej mogą odegrać decydującą rolę, czuwając nad tym, aby strategie na rzecz integracji Romów były stosowne i skutecznie wdrażane. Monitorowanie procesu integracji będzie istotnym elementem gwarantującym, że strategie krajowe zostaną skutecznie wdrożone oraz że środki finansowe przeznaczone na zwiększenie integracji Romów rzeczywiście dotrą do beneficjentów końcowych”.

Kontekst

Społeczność europejskich Romów, licząca 10–12 mln osób, w dalszym ciągu boryka się z dyskryminacją, wykluczeniem i ograniczaniem należnych jej praw. Jednocześnie poszczególne państwa, nie wykorzystując potencjału tej społeczności, tracą możliwość zwiększenia swoich dochodów i wydajności. Lepsza integracja społeczno-gospodarcza jest niezbędna, ale aby udało się ją wprowadzić w życie, potrzebne są wspólne działania na wszystkich szczeblach prowadzące do wyeliminowania różnych przyczyn wykluczenia.

Wiele obszarów, w których należy zwiększyć integrację Romów – takich jak edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkania – wchodzi w zakres kompetencji krajowych lub regionalnych. UE ma jednak do odegrania ważną rolę w postaci koordynacji działań państw członkowskich oraz pomocy w wykorzystaniu instrumentów finansowych, w tym funduszy społecznych i strukturalnych. Wspiera także wysiłki podejmowane przez inne organy, takie jak Rada Europy.

W dniu 5 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła unijne ramy krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216). Ramy te pomogą wyznaczyć kierunek krajowej polityki w odniesieniu do Romów oraz wykorzystać środki dostępne na poziomie UE na wsparcie działań integracyjnych. Ramy dotyczą w szczególności czterech tematów: dostępu do edukacji, miejsc pracy, opieki zdrowotnej i mieszkań. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć własne cele krajowe w zakresie integracji Romów odzwierciedlające wielkość społeczności romskiej w każdym państwie oraz obecny stan polityki na rzecz integracji.

Zgodnie z unijnymi ramami państwa członkowskie muszą przedstawić swoje krajowe strategie integracji Romów do końca 2011 r. Muszą one określić, w jaki sposób przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów UE w zakresie integracji Romów. Po otrzymaniu strategii krajowych Komisja dokona ich oceny i wiosną 2012 r. przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu stosowne sprawozdanie. Ocena ta będzie przeprowadzana co roku, dzięki czemu możliwy będzie systematyczny przegląd postępów na poziomie krajowym w ramach UE.

Latem 2010 r. Komisja Europejska oficjalnie broniła stanowiska uznającego Romów za obywateli UE, którzy powinni w pełni korzystać z przysługujących im praw, jak również wywiązywać się z obowiązków wynikających z prawa UE (SPEECH/10/428 oraz MEMO/10/502).

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-06-2011 o godz. 10:12:15 (996 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 20 - rocznica pogromu w Mławie

News
W tym roku obchodzimy 20 – rocznicę smutnych wydarzeń w Mławie, których przejawem były groźby agresji oraz powszechna wrogość wobec Romów, połączona z niszczeniem należącego do nich mienia.

Źródłem tychże wydarzeń był tragiczny wypadek samochodowy z udziałem mieszkającego w tym mieście młodego Roma, w którym poszkodowane zostały dwie osoby, z których jedna następnie zmarła. Mieszkańcy miasta domagali się od społeczności romskiej w Mławie natychmiastowego i bezwarunkowego wskazania sprawcy wypadku, a następnie wydania go organom ścigania i postawienia przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Mławianie byli bardzo zniecierpliwieni, w ich ocenie dużą opieszałością Romów w kwestii współpracy z Policją i Prokuraturą, dlatego też postanowili zastosować wobec tamtejszych Romów odpowiedzialność zbiorową wyrażając wobec nich groźby agresji i obelgi słowne, a także wyładowując swą złość na mieniu należącemu do mławskiej społeczności romskiej. Była to o tyle nieuzasadniona postawa, gdyż sprawca wypadku został przekazany Policji przez swego ojca.

Agresja polskich mieszkańców Mławy wobec Romów nie ustawała pomimo zidentyfikowania
i ujęcia sprawcy wypadku, a nawet ogłoszenia publicznie tego faktu. Sytuację opanowało dopiero pojawienie się w mieście dodatkowych oddziałów Policji i wprowadzenie godziny policyjnej. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w wyniku zajść, gdyż mławscy Romowie w większości opuścili to miasto, a nieliczni znaleźli schronienie u zaprzyjaźnionych Polaków. Straty poniesione przez Romów oszacowane zostały przez specjalną komisję powołaną przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego na kwotę 4,8 mld. starych złotych. 17 osób zostało skazanych za udział w niszczeniu cudzego mienia. Zdaniem ekspertów przyczyną mławskich zajść sprzed 20 lat była frustracja polskich mieszkańców Mławy spowodowana biedą i wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Dali oni ujście swemu poczuciu beznadziei i braku pewności jutra atakując stosunkowo zamożnych romskich mieszkańców tego miasta.

Wydarzenia sprzed 20 lat pokazują jak łatwo można wzniecić iskrę agresji używając głęboko zakorzenionych negatywnych emocji i postaw, takich jak zazdrość, uprzedzenia, stereotypy czy nietolerancja połączona z wrogością wobec wszelkiej ludzkiej odmienności. Nigdy nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec całej grupy jedynie z powodu czynu pojedynczych jej członków. Nie można pozwolić na sytuację by jeden, pożałowania godny eksces zburzył budowaną przez kilkadziesiąt wspólną koegzystencję. Wszyscy doskonale pamiętamy czym skończyło się szukanie kozła ofiarnego w latach 30 – tych i 40 – tych ubiegłego już wieku. Powstał system totalitarny, który doprowadził do wybuchu najtragiczniejszej wojny w dziejach ludzkości i śmierci milionów osób, w szczególności Żydów i Romów.

W świecie XXI w. nie ma już miejsca na rasizm, faszyzm bądź jakiegokolwiek rodzaju nietolerancję, ksenofobię czy wrogość. Globalizujący się świat potrzebuje wszystkich ludzi, gdyż tylko w ten sposób może rozwiązywać swe najpoważniejsze problemy. Tegoroczny Dzień Pamięci o Zagładzie Romów 2 sierpnia, już z oficjalnym statusem święta państwowego RP będzie po raz kolejny przypominał do czego może prowadzić nienawiść jednych ludzi do drugich. Rzeczy takie jak obozy koncentracyjne i zagłady czy getta nie mogą się nigdy i nigdzie powtórzyć.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-06-2011 o godz. 13:51:19 (2299 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Kolejna zmiana terminu zjazdu kobiet romskich

News
„Twoja szansa – wykorzystaj”

Informujemy, iż kolejny raz uległ zmianie termin Zjazdu kobiet romskich organizowanego przez Związek Romów Polskich. Spotkanie odbędzie się w dniach 8 - 12 sierpnia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym stowarzyszeniem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-06-2011 o godz. 11:33:36 (845 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 33

News
Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 33 numer naszej gazety, w którym jak zwykle przedstawiamy najnowsze wieści ze świata Romów, wiele ciekawych artykułów oraz atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o Międzynarodowym Taborze Pamięci Romów, o zmianie terminu zjazdu kobiet romskich w ramach projektu „Twoja szansa – wykorzystaj” czy o kursie języka angielskiego dla romskich absolwentów uczelni wyższych. W aktualnościach piszemy również o atakach na Romów, które miały miejsce na Węgrzech i Słowacji, oraz o cyklu szkoleń dla ubiegających się o środki na projekty w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tematem numeru jest pielgrzymka do Rzymu Roma z Polski Bogdana Wildangiera na uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Oprócz fotografii i relacji z pielgrzymki Pana Bogdana, możecie Państwo przeczytać również wywiad z nim. Polecamy również relację z trzydniowego szkolenia OBWE dla organizacji romskich i Sinti. Ponadto przedstawiamy sprawozdanie z kolejnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Prezentujemy także nową inicjatywę Związku Romów Polskich, czyli konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejnymi atrakcjami numeru są artykuły o mowie nienawiści w Internecie oraz o cygańskiej klątwie Momela. Piszemy także o tegorocznej edycji Światowego Festiwalu Romów w Pradze, o konferencji naukowej „Dialog międzykulturowy” oraz o wystawie poświęconej Romom i wykładzie w Nowym Wiśniczu.  Publikujemy również drugą część opracowania naukowego Karola Gierlińskiego i dr hab. Barbary Weigl „Społeczna sytuacja Romów w Polsce”.

W dalszej części numeru piszemy o 20 – rocznicy tragicznych wydarzeń w Mławie, przedstawiamy fotorelację z festynu „Romowie w hołdzie Janowi Pawłowi II” oraz przedstawiamy artykuły o wycieczkach integracyjnych: dzieci z Głogowa na Zieloną Szkołę do Ustki oraz dzieci ze świetlicy integracyjnej w Szczecinku do Orbitarium w Torunia dzięki projektowi realizowanego ze środków MSWiA. Ponadto w artykule „Samorząd a mniejszości” przedstawiamy modelową współpracę organizacji romskiej ze starostwem powiatowym.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów w Portugalii, a w Nowościach wydawniczych przedstawiamy książkę „Kiedy byliśmy ptakami” wydaną przez Centralną Radę Romów w Polsce oraz trzeci numer znanej już wszystkim „Studia Romologica”. Oczywiście nie zabrakło również nowej odsłony Horoskopu

Na koniec warto zaznaczyć, że numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 22-06-2011 o godz. 09:17:45 (823 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Romowie warci poznania” – sympozjum w Poznaniu

News
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa zapowiada spotkanie organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i Fundację Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie zatytułowane „Romowie warci poznania”. Sympozjum odbędzie się 27 czerwca o godzinie 17. Hasło powstało w oparciu o slogan promujący stolicę wielkopolski „Poznań – miasto warte poznania”.

Hasło przewodnie projektu to „Szanujmy się i rozmawiajmy”, nawiązuje ono do tezy „Tolerancja to za mało”, socjologa Zygmunta Baumana, autora książki „Kultura płynnej nowoczesności”.  W czasie trwania debaty, uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytania takie jak: Czy Romowie rzeczywiście są grupą tak hermetyczną, że ich poznanie i akceptacja są niemożliwe? Dlaczego nie wykazujemy tolerancji w stosunku do romskiej społeczności? Czy stereotypy, którymi się kierujemy są zgodne z prawdą? Czy jest możliwy dialog, prowadzący do kompromisu? Organizatorów debaty „zainspirowały” incydenty dotyczące społeczności romskiej na całym świecie, lecz także w samym Poznaniu. Twierdzą oni, iż źródłem przytłaczającej większości problemów jest niewiedza. Dlatego też pragną uzmysłowić, że podstawą dla wypracowania porozumienia jest znajomość romskiej kultury. W związku z tym projekt obejmuje nie tylko debatę, ale również spotkanie z muzyką, poezją i kulturą romską.

W programie przewidziane jest między innymi wystąpienie dr Anity Adamczyk dotyczące problemu dyskryminacji i różnic kulturowych, rozmowa otwarta z przedstawicielami mniejszości romskiej Mikoszem Deki Czureją oraz Anną Markowską, występ Sylwii Czureji oraz prezentacja dwóch filmów o tematyce romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-06-2011 o godz. 15:31:22 (1089 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dzień Kultury Romskiej w Jaśle

News
Jak informuje portal WirtualneJaslo.pl, w dniu 6 czerwca w Jaśle już po raz czwarty zorganizowano Międzynarodowy Dzień Kultury Romskiej. Imprezę oficjalnie otworzył sam burmistrz miasta, pan Andrzej Czernecki. Obchodom tego szczególnego dnia towarzyszyły występy artystyczne. Zgromadzeni mieli okazję między innymi podziwiać wystąpienie przygotowane przez dzieci z jasielskich przedszkoli. Impreza odbywała się na rynku, gdzie zgromadziło się kilkaset osób, w tym sporo młodzieży. Obchody miały na celu integrację romsko – polską oraz przybliżenie Polakom romskiej kultury i tradycji.

Międzynarodowy dzień kultury romskiej został zorganizowany dzięki dofinansowaniu MSWiA, w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej. Jasło zamieszkuje około 200 Romów, potomków Romów Karpackich, przybyli oni do miasta w roku 1963 i osiedlili się w namiocie, w pobliżu Jasiółki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-06-2011 o godz. 09:42:18 (1355 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Delegacja Romów u Papieża

News
Jak podaje tvn24.pl, 11 czerwca Papież Benedykt XVI podczas audiencji w Watykanie przyjął delegację złożoną z 2 tysięcy Romów pochodzących z Europy. Spotkanie to zbiegło się z datą 150 rocznicy urodzin i 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Ceferino Gimeneza Malli, pierwszego błogosławionego Roma. Wśród zgromadzonych znaleźli się Romowie z Rumunii, Bułgarii, Węgier, Hiszpanii i Włoch.

Papież apelował o  integrację,  praworządność, sprawiedliwość dążenie do godnego życia.  O narodzie romskim powiedział: „Wasza historia jest złożona, a w niektórych okresach bolesna. Jesteście ludem, który w minionych wiekach nie żył ideologiami nacjonalistycznymi, nie aspirował do tego, by posiadać ziemię lub dominować nad innymi ludźmi. Pozostaliście bez ojczyzny i uznaliście cały kontynent za wasz dom.” Benedykt XVI wspominał także o okrucieństwach jakiego doznali Romowie w czasie II wojny światowej. Mówił: „To dramat wciąż mało uznawany, którego proporcje są z trudem mierzone, ale który wasze rodziny niosą odciśnięty w sercu. Podczas mojej wizyty w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, 28 maja 2006 r. modliłem się za ofiary prześladowań i przykląkłem przed kamieniem w języku romskim, który upamiętnia waszych poległych. Sumienie europejskie nie może zapomnieć takiego bólu! Niech nigdy więcej wasz lud nie będzie obiektem dręczenia, odrzucenia, pogardy! Wy zaś poszukujcie zawsze sprawiedliwości, praworządności, pojednania i dokładajcie starań, by nigdy nie być powodem cierpień innych!”.

Zauważył także zmianę w dzisiejszym postrzeganiu Romów, podkreślił, że muzyka i śpiew romski "wzbogaciły Europę".  Papież zachęcał do podejmowania pracy, edukacji oraz integracji co według niego jest podstawą do budowania współpracy w Unii Europejskiej. Zapewnił także, że Romowie są w samym sercu Kościoła. „Jesteście umiłowaną częścią pielgrzymującego Ludu Bożego” - dodał Benedykt XVI.

Podczas audiencji w watykańskiej Auli Pawła VI przed Papieżem wystąpił romski dziecięcy zespół taneczny.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-06-2011 o godz. 10:11:07 (838 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przeciw ksenofobii na polskich ulicach

News
Związek Romów Polskich dołączył właśnie do współpracy w ramach zorganizowanej przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowana kampanii społecznej zatytułowanej „Wymiećmy ksenofobię z ulic – letnie porządki dla tolerancji”. Akcja ta ma na celu zwalczanie antysemickich, rasistowskich i ksenofobicznych napisów w przestrzeni publicznej polskich miast. Kampania będzie uświadamiać, że jakiekolwiek zachowania, które godzą w prawa człowieka i uwłaczają mu powinny być jednoznacznie negowane i powinniśmy takim zjawiskom przeciwdziałać, nieważne czy jest to obraźliwy komentarz w internecie czy wulgarny napis na murze. W naszym otoczeniu pojawia się naprawdę wiele elementów naruszających prawa obywatelskie, jeśli będziemy reagować mamy szansę egzekwować od instytucji publicznych obowiązek ochrony praw każdego obywatela.

W kampanii biorą udział samorządy polskich miast, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz organizacje pozarządowe reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Akcja polegać będzie na wyszukiwaniu przez młodzież obraźliwych napisów i haseł o charakterze rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym w przestrzeni swoich miast oraz fotografowanie ich i wraz z podaniem jego dokładnej lokalizacji przesłanie na adres tropiciel@kprm.gov.pl do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, gdzie odbędzie się analiza przesłanego materiału. W przypadku stwierdzenia, iż zawiera on przesłanki naruszenia dobra przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub religijnych, sprawa zostanie skierowana do władz miasta, w którym znajduje się przedmiotowy napis, z prośbą o podjęcie zgodnie z kompetencjami niezwłocznych działań, w celu usunięcia napisu z przestrzeni publicznej.

Akcja „Wymiećmy ksenofobię z ulic – letnie porządki dla tolerancji” będzie realizowana również w przyszłych latach. Wierzymy, że konsekwencja w działaniu przyniesie oczekiwane rezultaty. Jak pisze Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska „Wspólne działanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz szerokich grup młodzieży powinno przynieść pożądany skutek – nasze miasta staną się piękniejsze, a ich mieszkańcy bardziej tolerancyjni i wrażliwi na wszelkie formy dyskryminacji.” Osobą odpowiedzialną za kampanię w BPRT jest Wioletta Żułnowska Doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-06-2011 o godz. 08:49:29 (1213 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szkolą jak pisać projekty

News
Dnia 25 maja miało miejsce pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl szkoleń dla chętnych, którzy mają zamiar ubiegać się o środki z dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze ze szkoleń odbyło się w Warszawie, kolejne we Wrocławiu (2 czerwca), w Krakowie (7 czerwca) i w Szczecinie (9 czerwca). Dzięki cyklu szkoleń wnioskodawcy mogli zapoznać się z tajnikami wypełniania wniosków, zaczerpnąć wiedzy u źródła i zdobyć wiele przydatnych, praktycznych informacji dotyczących projektów.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL mają za zadanie przyczynić się do osiągania powyższych celów poprzez podejmowanie działań z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia i aktywizacji społeczno - zawodowej społeczności romskiej. Grupy docelowe działania 1.3.1 – czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to członkowie społeczności romskiej oraz osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-06-2011 o godz. 15:20:26 (889 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

News
Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Centrum Kultury Romów w Tarnowie serdecznie zapraszają na XII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Tabor wyjedzie 21 lipca w godzinach przedpołudniowych sprzed Muzeum Etnograficznego w Tarnowie a powróci wieczorem 24 lipca. W ramach trasy Taboru w sobotę, 23 lipca o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci o Zagładzie Romów w lesie Borzęckim, przy granicy z Wał-Rudą. Jest to pierwszy w Polsce pomnik, zaprojektowany przez romską artystkę, Małgorzatę Mirgę - Tas. Stanie na miejscu, gdzie w lipcową sobotę 1942 r. Niemcy zamordowali grupę 29 Romów - mężczyzn, kobiet i dzieci, należących do rodzin Majewskich, Kwiatkowskich, Chmielewskich i Cioroniów. Nazwiska wskazują, że byli to Romowie ze szczepu Polska Roma oraz osiadli (Cioronie). Ofiary masakry zostały ekshumowane w 1959 r., a ich szczątki złożone w zbiorowej mogile na cmentarzu w Borzęcinie Dolnym. W 2010 r. na miejscu zbrodni uczestnicy Taboru Pamięci wkopali brzozowy krzyż, na którego miejscu zostanie odsłonięty Pomnik.

Tabor przybliża romskie tradycje, wędrowne życie, muzykę i stroje, ale także daje czas na refleksję i oddanie czci tym, których życie już zostało przerwane. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym święcie pamięci i wspólnoty.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2011 o godz. 09:37:59 (1144 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.21 sekund