Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Nabór referatów: Romowie w Europie

News
Akademickie Stowarzyszenie Współczesnych Studiów Europejskich przyjmuje referaty na 42 doroczną konferencję, która odbędzie w dniach 3 – 5 września 2012 r. w Passawie.

Mile widziane są prace dotyczące różnych zagadnień współczesnych studiów europejskich z zakresu dziedzin takich, jak prawo, ekonomia, geografia, historia, polityka państwowa oraz nauki polityczne. Przyjmowane są propozycje referatów uznanych badaczy akademickich, praktyków oraz wybitnych doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń prelegentów i referatów upływa 20 stycznia 2012 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz przesłania referatu należy wejść na stronę www.uaces.org/passau

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-01-2012 o godz. 15:51:17 (812 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Młodzież SALTO – Europejski Kalendarz Szkoleniowy

News
Cykl Szkoleniowy Integracja Romów – 24 – 29 luty 2012.

Trwa rekrutacja na kurs szkoleniowy dla młodych pracowników i młodych liderów chcących promować program „Młodzież w Działaniu” jako instrument integracji społeczności romskich na terenie całej Europy. Termin składania podań upływa 29 stycznia 2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie salto-youth.net

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-01-2012 o godz. 13:02:21 (785 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji RP

News
W odpowiedzi na żądanie Komisji Europejskiej wystosowane do państw członkowskich, a dotyczące określenia Krajowych Strategii Integracji Romów do roku 2020 resort kierowany obecnie przez Michała Boniego przesłał następującą informację:

„Zgodnie z artykułem 2 (4) ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. Romowie mieszkający na terenie Polski stanowią mniejszość etniczną. W wyniku przeprowadzonego w roku 2002 Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 12.731 obywateli polskich zadeklarowało swą przynależność do tej grupy etnicznej, a 15.657 respondentów stwierdziło, iż język romski jest językiem używanym na co dzień w ich domu. Romowie zamieszkują na terenie całego kraju, a w szczególności w miastach i miasteczkach. Wśród Romów można wyodrębnić 5 podgrup, które różnią się od siebie pod względem kultury oraz cech społeczno – ekonomicznych.

Większość problemów, które dotykają społeczności romskiej w Polsce (bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne) jest związana z bardzo niskim poziomem wykształcenia, którego wynikiem jest brak umiejętności praktycznych i zawodowych, a który z kolei powoduje trudną sytuację finansową rodzin romskich. Jako mniejszości etnicznej, Romom przysługuje pełna ochrona prawna oraz pomoc państwa, zgodnie z zapisami wspomnianej wyżej ustawy o mniejszościach narodowych oraz języku regionalnym, jak również innych wiążących aktów prawnych w Polsce.”

Źródło: RVN

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-01-2012 o godz. 11:07:14 (840 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 E-ankieta ERPC

News
Europejska Koalicja Polityczna Romów (ERPC) zaprasza do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej krajowych strategii na rzecz integracji Romów.

ERPC jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji romskich oraz nie-romskich, działających na rzecz Romów na szczeblu UE. Jego członkami są Amnesty International, Europejskie Centrum Praw Romów, Instytut Społeczeństwa Otwartego, Europejska Sieć do Spraw Walki z Rasizmem, Międzynarodowa Grupa na rzecz Praw Mniejszości, Europejska Sieć Romskich Organizacji Społecznych, Centrum Polityczne Romów i Mniejszości, Romski Fundusz Edukacyjny oraz Fundacja Sekretariat Romów.

Od grudnia 2011 r. do maja 2012 r. rotacyjne przewodnictwo w ERPC sprawowane jest przez Europejską Sieć do Spraw Walki z Rasizmem w bliskiej współpracy z Europejskim Biurem Informacyjnym Romów (ERIO) oraz Amnesty International.

Szczegółowe informacje oraz ankietę do wypełnienia można znaleźć na stronie esurveyspro.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-01-2012 o godz. 09:21:42 (840 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Bez zmian w Nowym Roku

News
W trwającym już od kilku dni roku 2012 nie widać zbyt dużych szans na zmianę w kwestii traktowania Romów w Europie. Najnowsze informacje wskazują, że narasta spór w mieście Tanvald na terenie Republiki Czech po tym jak dwóch mężczyzn narodowości romskiej zostało zastrzelonych w pierwszych godzinach Nowego Roku.

Strzelanina ta miała miejsce zaledwie trzy tygodnie po tym jak agresywny tłum przeprowadził atak na obóz Romów w Turynie we Włoszech. Wydarzenie to było wynikiem skargi złożonej przez 16 – letnią dziewczynę, która twierdziła, iż została zgwałcona przez Romów. Mimo, że nastolatka przyznała później, że cała historia została wymyślona, to było już za późno dla upokorzonej społeczności romskiej.

Źródło: humanrightseurope.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-01-2012 o godz. 09:04:04 (742 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News
Informujemy wszystkich stypendystów, że stypendia za miesiące styczeń, luty i marzec będą wypłacane w kwietniu. Spowodowane jest to opóźnieniem w przekazaniu nam środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie przypominamy o przysłaniu nam zaświadczenia o zaliczeniu semestru zimowego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-01-2012 o godz. 08:47:11 (754 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rynek pracy otwarty dla Romów

News
Człowiek - najlepsza inwestycja!

Od kilku lat Związek Romów Polskich kładzie szczególny nacisk na walkę z bezrobociem wśród Romów na terenie całej Polski. Jest to problem wynikający głównie z braku wykształcenia i kwalifikacji mniejszości romskiej. Problemy społeczności romskiej to niedostateczne wykształcenie lub całkowity jego brak, niskie kwalifikacje zawodowe niechęć i brak motywacji do pracy oraz brak pracodawców, którzy chętnie zatrudnialiby Romów.

Jedną z przyczyn bezrobocia jaką wskazują zatrudnieni w projekcie AZ-S jest również bierność Romów w poszukiwaniu pracy oraz niski poziom zaufania do instytucji państwa. Kolejną z przyczyn niskiego wskaźnika zatrudnienia jest brak nowoczesnych usług i instrumentów wspierających zatrudnienie osób z niskim wykształceniem i o odmiennych wartościach kulturowych.

Nie ma w Polsce systemowych rozwiązań, które obejmowałyby osoby zdecydowanie różniące się od większości społeczeństwa tradycją i kulturą. Romowie mają odmienne priorytety od większości społeczeństwa. Istnieje tzw. deficyt wiedzy na temat Romów. Odpowiedzią na te problemy jest projekt, który wejdzie w życie wraz z początkiem nowego roku. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu zatrudnienia i odbycie do 31 grudnia 2012 r. staży zawodowych przez 60 bezrobotnych Romów lub osób z ich otoczenia (w tym 33 kobiet i 27 mężczyzn) wyłączonych z rynku pracy z terenów Polski.  Staż organizowany dla bezrobotnych jest dobrym sposobem sprawdzenia kandydata na przyszłego pracownika. Pracodawcy mogą powierzać mu określone zadania i czynności bez nawiązywania z nim stosunku pracy. Korzyści mają też sami stażyści. Osoba skierowana na staż, choć nie pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, nabywa u niego praktyczne umiejętności do wykonywania określonej pracy. Dla wielu bezrobotnych forma ta stanowić będzie pierwsze doświadczenie zawodowe. Realizacja projektu złagodzi wysoki stopień bezrobocia wśród Romów i osób z ich otoczenia (żony, mężowie). Grupą docelową są członkowie społeczności romskiej osoby z ich otoczenia zamieszkałe na terenie kraju, bezrobotne, w wieku produkcyjnym, bez względu na wykształcenie. Formą wynagrodzenia będzie stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Grupa ta powinna być objęta wsparciem, ponieważ analiza rynku pracy przeprowadzona przez AZ-S działających w ramach projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” wynika, że Romom jest znacznie trudniej znaleźć pracę niż bezrobotnym Polakom. Trudniej jest też pracę utrzymać. Na podstawie przeprowadzonych raportów organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka np. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uzyskujemy informację, że skala uprzedzeń i dyskryminacji na rynku pracy wobec Romów jest znacząca. Z tego powodu są w znacznie gorszej sytuacji socjalno - finansowej. Ponadto Romowie to najtrudniejsza grupa beneficjentów, ponieważ nigdy nie przywiązywali większej wagi do podjęcia stałej pracy oraz bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania oraz plany na przyszłość. Właściwie Romowie nie planują swojej przyszłości. Żeby umożliwić odbycie stażu  kobietom, które wychowują dzieci w wieku przedszkolnym, zostaną opłacone koszty przedszkola dla dziesięciorga dzieci.

Celem stażu jest przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych. Może on trwać do 6 lub 12 miesięcy. Podczas trwania stażu nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Taka forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców  o czym świadczy ilość wniosków, które składają pracodawcy do PUP i pozyskiwanie funduszy na tego typu wsparcie przez PUP. Ponadto pracodawcy nie ponoszą kosztów organizacji stażu. Projekt realizowany z tą grupą beneficjentów będzie pilotażowy, a dzięki jego realizacji pozyskamy nowe informacje dotyczące rynku pracy względem romskiej mniejszości narodowej. Czy pracodawca będzie chciał zatrudnić Roma pomimo tego, że będzie miał pracownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów? Realizacja projektu przyniesie odpowiedź na to i wiele innych pytań. Realizacja tego projektu może mieć również wpływ  na inne podmioty – pracodawców. Zatrudniając Romów okaże się czy są oni dobrymi pełnowartościowymi pracownikami, jak osoby z poza środowiska, czy utwierdzi się powszechnie znany stereotyp, że Romowie do pracy się nie nadają.

Rekrutacja będzie przeprowadzona na terenie kraju w miejscowościach, w których działają AZ-S zatrudnieni w ramach realizacji projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II”. 28 Asystentów będzie zaangażowanych przy rekrutacji stażystów oraz pozyskiwaniu dla nich miejsca pracy, w którym odbędą staż. Asystenci posiadają wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, kwalifikacji swoich beneficjentów, ich sytuacji bytowej, zaangażowania oraz chęci podjęcia pracy. Informację o możliwości odbycia staży roześlemy również do stowarzyszeń romskich oraz studentów romskich, którzy pobierali lub pobierają stypendia w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej. Informacja zostanie rozesłana do PUP, będzie zamieszczona na stronach internetowych naszego stowarzyszenia, w naszym dwumiesięczniku „Romano Atmo” oraz na antenie Radia Koszalin i Telewizji Kablowej VEKTRA, gdzie realizowane są programy dotyczące mniejszości romskiej przy naszej współpracy.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-01-2012 o godz. 14:37:58 (1206 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dwie nowe pozycje Instytutu

News
W roku 2011 Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku wydał kolejne dwa opracowania naukowe poświęcone problematyce romskiej w ramach cyklu wydawniczego „Romowie wczoraj i dzisiaj”. Pierwsze z dzieł, którego autorem jest Prokurator Delegatury IPN w Koszalinie dr Krzysztof Bukowski nosi tytuł „Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie”. Druga z książeczek została zaś napisana przez Karola Parno Gierlińskiego wespół z Elżbietą Jakimik, a jej tytuł brzmi „Sinti w Polsce”.

Praca Prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej została napisana w oparciu o akta ze śledztw prowadzonych w sprawie zbrodni popełnionych na Romach w gettach w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Sanoku, Lwowie i Tarnobrzegu. Wspomniane śledztwa prowadziła w latach 2002 – 2006 Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Wykazały one, iż obiektem zbrodni nazistowskich byli zarówno Romowie prowadzący wędrowny tryb życia, jak również ci od dawna prowadzący osiadły tryb życia. Głównym elementem tekstu są wspomnienia świadków – bezpośrednich ofiar represji okupanta, w których opisują oni gehennę jakiej doświadczyli podczas pobytu w poszczególnych gettach. Romskie ofiary wspominają również o swych oprawcach, wśród których oprócz żołnierzy Wehrmachtu i funkcjonariuszy SS obecni byli kolaboranci ukraińscy i polscy oraz żydowska służba porządkowa. Siły okupanckie cechowała wyjątkowa okrutność wobec wszystkich więźniów, a szczególnie wobec Romów, choć miały także i miejsce przypadki traktowania z zachowaniem minimum godności i litości.

Opracowanie autorstwa znanego działacza, artysty i poety romskiego,  pochodzącego ze szczepu Sinti – Karola Parno Gierlińskiego poświęcone jest właśnie tej grupie Romów. Zostało ono napisane w formie wywiadu z autorem książki, który odpowiada na pytania dotyczące Sinti zadawane przez Elżbietę Jakimik – doktorantkę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, mającą również korzenie Sinti. Dzieło „Sinti w Polsce” ma na celu przybliżenie czytelnikom tej nielicznej i jednocześnie mało znanej grupy romskiej w Polsce, która bardzo licznie zamieszkuje kraje Europy Zachodniej, jak choćby Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Francja czy Włochy. Książka – wywiad ukazuje Sinti, jako grupę romską, która łączy w sobie zarówno cechy charakterystyczne dla szczepów wędrownych (wierność tradycji i językowi), jak i osiadłych (dbałość o wykształcenie i pozycję społeczną). Czytelnik ma również okazję poznać niejednokrotnie bardzo skomplikowane losy Sinti w XIX i XX w. na tle dziejów Polski i Niemiec. Książeczkę uzupełniają cenne fotografie przedstawiające członków szczepu Sinti w latach przedwojennych, jak i po roku 1945. Wykorzystano je za zgodą ich właściciela – Andrzeja Łuczaka.

Wydanie obu pozycji zostało sfinansowane w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-01-2012 o godz. 11:17:47 (1011 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 POKL: zawieszenie konkursu nr 4/1.3.1

News
Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 4/1.3.1 PO KL Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej zostanie zawieszony z dniem 30 grudnia 2011 roku.

Powodem zawieszenia konkursu jest planowane wprowadzenie nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych GWA 7.5. Po uruchomieniu nowej wersji generatora nabór wniosków w ramach konkursu nr 4/1.3.1 PO KL zostanie wznowiony. Wnioski o dofinansowanie, które wpłyną do WWPE po dniu 30 grudnia 2011 roku nie będą rozpatrywane.

Źródło: WWPE

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-12-2011 o godz. 10:01:49 (831 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-12-2011 o godz. 09:46:37 (724 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund