Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokau

News
Dnia 28 września br. w Szczecinku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Uczestniczyli w nim członkowie Rady: prokurator IPN w Koszalinie - Krzysztof Bukowski, pracownik Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem – Zdzisław Lorek, prof. Janusz Mieczkowski z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Andrzej Sochaj – szczecinecki działacz samorządowy. Spotkanie prowadzili Prezes Związku Romów Polskich – Roman Chojnacki wspólnie z Dyrektorem Instytutu – Mateuszem Babickim, zaś Sekretarz – Andrzej Łuczak protokołował spotkanie.

Podczas trwającego prawie cztery godziny spotkania Zarząd Instytutu oraz członkowie Rady dyskutowali nad dotychczasowymi osiągnięciami jednostki naukowo – dokumentacyjnej Związku Romów Polskich oraz przedstawiali swoje propozycje w zakresie potencjalnych nowych kierunków działań. Goście reprezentujący różne podmioty i instytucje, a jednocześnie odmienne spojrzenia na tematykę romską, wymieniali swe uwagi na temat potencjalnych zmian. W trakcie spotkania omawiane były bowiem takie aspekty działalności Instytutu, jak starania na rzecz podtrzymywania pamięci o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej, analiza aktualnej sytuacji Romów w Polsce i na świecie, a także podtrzymywanie romskiej kultury, tradycji i języka oraz współpraca z mediami i różnego rodzaju instytucjami i organizacjami.

Wśród wysuniętych propozycji pojawiły się między innymi: idea rozszerzenia przyszłorocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti o Byłe Obozy Zagłady w Treblince i Chełmnie nad Nerem, jak również zorganizowania na terenie obu wymienionych miast- marszów pamięci młodzieży romskiej z całego świata. W ramach działalności edukacyjnej zaproponowano natomiast zorganizowanie konkursu na prace naukowe z zakresu problematyki romskiej, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Prezes ZRP poinformował o idei zorganizowania w Polsce przy wsparciu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w roku 2013 konferencji poświęconej sprawom Romów.

Mówiąc o sprawach bieżących przeznaczonych do najbliższego wykonania, wskazano na konieczność powołania komitetu honorowego i organizacyjnego odpowiedzialnego za przyszłoroczne obchody w Chełmnie, Oświęcimiu i Treblince, a także rozszerzenia składu Rady o większą liczbę samodzielnych pracowników naukowych wyższych uczelni. Takie posunięcie zwiększy bowiem rangę Instytutu i stanowić będzie istotny atut przy staraniu się o różnego rodzaju dofinansowania i wsparcie z zewnątrz. Wszyscy uczestnicy posiedzenia wyrazili się pozytywnie na temat gazety „Romano Atmo” jako jednej z najważniejszych form promocji i prezentacji bieżącej pracy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku.

Zgromadzeni członkowie Zarządu oraz Rady Instytutu zapowiedzieli zorganizowanie pod koniec listopada br. drugiego spotkania, na którym poczynione zostaną bardziej konkretne decyzje dotyczące dalszych działań tej badawczo – dokumentacyjnej jednostki wchodzącej w skład Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-10-2012 o godz. 09:07:27 (1222 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ludzki Wymiar OBWE

News
Spotkanie poświęcone wcielaniu w życie postanowień Ludzkiego Wymiaru OBWE 2012

W dniach 26 i 27 września Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki, uczestniczył w Warszawie w corocznej konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconej prawom człowieka. Jej organizatorem było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE. Tematem tegorocznych części spotkania przedstawicieli władz państwowych oraz organizacji społecznych poświęconych sprawom Romów była sytuacja kobiet romskich i Sinti, a także problemy z jakimi się stykają i sposoby ich rozwiązywania. Przy tej okazji dyskutowano również o zagrożeniu jakie stwarza dla wszystkich Romów kryzys ekonomiczny, wrogość i akty agresji ze strony ekstremistów, a także stawianie Romów w roli „kozłów ofiarnych”.

Uczestnicy spotkania, które miało miejsce 26 września zgodnie stwierdzili, iż państwa członkowskie OBWE muszą się odnieść do kwestii takich, jak dyskryminacja, dostęp do edukacji i należytych lokali mieszkalnych, a także zwalczanie ubóstwa, ażeby zmniejszyć dysproporcje w zakresie stanu zdrowia pomiędzy kobietami romskimi i nie - romskimi.

Podczas dyskusji zorganizowanej przez ODIHR OBWE wspólnie z Europejskim Centrum Praw Romów (ERRC) jako wydarzenie towarzyszące tegorocznemu spotkaniu poświęconemu Ludzkiemu Wymiarowi uczestniczące w nim osoby przyznały, iż kobiety spotykają się z wielopłaszczyznową dyskryminacją. Zdaniem uczestników panelu fatalne warunki mieszkaniowe, brak dostępu do możliwości edukacyjnych oraz wykluczenie z powszechnego systemu opieki zdrowotnej wywierają bardzo negatywny wpływ na zdrowie Romów. Przypomnieli oni, iż biorąc pod uwagę niższą pozycję kobiet w porównaniu z mężczyznami, są one nieporównywalnie bardziej dotknięte skutkami tego stanu rzeczy. Starszy Doradca do Spraw Romów i Sinti przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przypomniał, że Plan Działania OBWE na rzecz Poprawy Sytuacji Romów i Sinti, który został przyjęty przez kraje członkowskie w 2003 roku wskazuje na środki służące poprawie dostępu kobiet romskich do opieki medycznej.

Mirga przypomniał, że prawa kobiet romskich i równouprawnienie winny być wspierane i promowane w ramach polityki państw przy czynnym zaangażowaniu kobiet romskich. Jego zdaniem znacznie więcej winno zostać dokonane w zakresie zapewnienia kobietom romskim pełnowartościowej opieki medycznej.

Podczas dyskusji poruszono również bulwersujący temat sterylizacji kobiet romskich, która miała często miejsce w przeszłości. Obecna na sali Elena Gorolova z Grupy Kobiet Poszkodowanych w Wyniku Sterylizacji wezwała rządy państw by podjęły skuteczne kroki na rzecz zadośćuczynienia ofiarom przymusowych sterylizacji.

W trakcie drugiego dnia poświęconego roli kobiet romskich jako rzeczników przemian w swych społecznościach Andrzej Mirga wielokrotnie przypominał przedstawicielom rządów o konieczności poprawy w dalszym ciągu trudnej sytuacji wszystkich Romów, a także zwalczania rasizmu oraz przemocy i mowy opartej na nienawiści. Przypomniał ponadto o wszystkich zobowiązaniach na rzecz Romów przyjętych przez państwa członkowskie OBWE niemal 10 lat temu w ramach wspomnianego wcześniej planu.

Na podstawie http://www.osce.org/odihr

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-10-2012 o godz. 11:41:46 (817 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przedostatnie spotkanie A Z – S za nami

News
21 września br. miało miejsce kolejne spotkanie Asystentów Zawodowo – Socjalnych, uczestniczących w realizacji projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II”, który współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało miejsce w Hotelu – Restauracji MERKURY, który podczas każdego z tego typu zjazdów, z chęcią gości romskich A Z – S. Podczas spotkania dyskutowano nad bieżącą działalnością wyżej wspomnianych osób. Poruszono także wiele innych spraw, które dotyczyły m.in. realizowanych na rzecz Romów projektów.

Wrześniowy zjazd asystentów był przedostatnim w tej edycji projektu spotkaniem. Asystenci kończą swoją pracą z dniem 30 listopada br., projekt natomiast zostanie zakończony w grudniu. Przed nami jeszcze jedno, tym razem ostatnie wspólne spotkanie, które odbędzie się w ramach podsumowania projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” podczas listopadowej konferencji w Warszawie.

Miniony zjazd w dużej mierze miał charakter sprawozdawczo – informacyjny. Wzięło w nim udział ponad30osób, w tym zdecydowana większość to A Z – S. Ponadto obecni byli przedstawiciele i pracownicy ZRP, a także osoby reprezentujące miejscowe media (TV Zachód) z Panem Ryszardem Bańką na czele. Na zebraniu gościliśmy również Panią Kingę Nowakowską, dyrektor generalną College Consulting, doradcę zawodowego, trenera umiejętności społecznych, mediatora oraz socjologa w jednej osobie, która szkoliła A Z –S podczas pierwszej i drugiej edycji projektu.

Z racji tego, że projekt „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” został uznany za jeden z najciekawszych projektów, realizowanych na rzecz Romów w ramach POKL, znalazł się wśród 40 projektów objętych cyklem fotoreportaży, których wykonanie zlecił Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na zlecenie DWF galerię fotograficzną z drugiego w tym roku zjazdu romskich A Z – S wykonał Pan Łukasz Stępniak.

Na początku spotkania wszystkich serdecznie przywitał prezes ZRP Pan Roman Chojnacki. Po słowie wstępu głos zabrała Pani Joanna Chojnacka, sekretarz i koordynator większości projektów realizowanych przez ZRP. Pani Joanna w sposób szczegółowy omówiła efekty pracy A Z – S za ostatnie półrocze. Rezultaty pracy asystentów mierzone były na podstawie nadsyłanych przez nich dokumentów, poświadczających rzeczywistą pracę na rzecz beneficjentów romskich i stanowiących podstawę do oceny jakości i efektywności ich pracy, w tym m.in.  na podstawie kart pracy, ilości wizyt u beneficjentów, ilości osób które podjęły zatrudnienie lub kursy. Zdecydowana większość w sposób zadowalający wywiązała się ze swoich obowiązków, co przełożyło się na wskaźniki założone przy realizacji projektu, które w większości są osiągnięte prawie w 100 %. Znalazły się jednak i takie osoby, co do których koordynator i asystenci ds. wdrażania projektu mieli zastrzeżenia, w związku z czym przeprowadzone zostały również indywidualne rozmowy z A Z – S.

W dalszej części spotkania poruszono także temat staży zawodowych, które Romowie realizują w ramach dwóch innych projektów, realizowanych przez ZRP. Stażyści w zdecydowanej większości są podopiecznymi A Z – S, dlatego też poświęcono chwilę czasu na wyjaśnienie nieścisłości i problemów pojawiających się podczas realizacji staży.

W czasie trwania zjazdu i po nim, dyskutowano także o kolejnej edycji projektu, która mamy nadzieję rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecnie realizowany projekt, który zakończy się w grudniu br., poprzedzony będzie konferencją podsumowującą w Warszawie. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnie spotkanie w tak licznym gronie, ponieważ jak wszyscy podkreślają, jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii poprawy sytuacji mniejszości romskiej na rynku pracy.

Więcej na temat zjazdu Asystentów Zawodowo – Socjalnych w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Romano Atmo”, który ukaże się w październiku br.

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-10-2012 o godz. 08:59:47 (831 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rada Europy wezwała Francję do długofalowego rozwiązania spraw Romów

News
Rada Europy wezwała Francję do powstrzymania się od krótkoterminowych środków na rzecz swej ludności romskiej, w czasie gdy kraj ten zamierza dokończyć swe procedury wobec migrantów obcego pochodzenia etnicznego. Prezydent Francois Hollande i jego Minister Spraw Wewnętrznych Manuel Valls dostali się latem pod ogień krytyki za rozbiórkę kilku romskich obozów i odesłanie setek ich mieszkańców do Bułgarii i Rumunii. Wobec podziałów w rządzie widocznych coraz bardziej, Hollande wezwał ministrów do ujednolicenia swego stanowiska, tak aby obywatelom rumuńskim i bułgarskim przyznane zostało prawo do pracy we Francji.

Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland oświadczył, iż omawiane spotkanie, które odbyło się pod koniec sierpnia było dobrym krokiem w kierunku znalezienia długofalowych rozwiązań. Podkreślił on też, że Rada Europy nieustannie podkreśla potrzebę wyjścia poza krótkookresowe środki. W jego ocenie bowiem wysyłanie romskich rodzin w podróże do poszczególnych krajów i pomiędzy nimi znacząco pogarsza ich warunki życia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-09-2012 o godz. 11:13:03 (869 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szkolenie Rady Europy dla Romów

News
„Szkolenie dla młodych romskich liderów i działaczy w zakresie promocji praw człowieka i podejmowania działań przeciwko dyskryminacji” – Budapeszt, 21 – 29 października 2012 r.

Departament do spraw młodzieży Rady Europy organizuje kurs szkoleniowy  „Szkolenie dla młodych romskich liderów i działaczy w zakresie promocji praw człowieka i podejmowania działań przeciwko dyskryminacji”. Połączone z zakwaterowaniem szkolenie odbędzie się w Budapeszcie w dniach od 21 do 29 października 2012 r.

Kurs ten ma na celu wzmocnienie i rozwój umiejętności młodych romskich liderów i działaczy w zakresie podejmowania działań  przeciwko antycyganizmowi na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim w oparciu o prawa człowieka i czynne uczestnictwo młodzieży.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-09-2012 o godz. 13:29:55 (773 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ERRC i Hammarberg nagrodzeni

News
Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) oraz Thomas Hammarberg otrzymają Sztokholmską Nagrodę Praw Człowieka za rok 2012.

Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) oraz Thomas Hammarberg wspólnie otrzymają tegoroczną Sztokholmską Nagrodę Praw Człowieka. Thomas Hammarberg do niedawna pełnił funkcję Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, gdzie był wyróżniającym się rzecznikiem praw Romów.

Sztokholmska Nagroda Praw Człowieka za rok 2012 poświęcona jest pamięci szwedzkiego dyplomaty Raoula Wallenberga, którego 100 – rocznica urodzin przypada w tym roku. Wallenberg ocalił tysiące nazistów z okupowanych przez nazistów Węgier.

Dyrektor Wykonawczy ERRC, Dezideriu Gergely powiedział, że jest zaszczycony przyznaniem nagrody. Dodał, że jego organizacja czuje się szczególnie wyróżniona otrzymaniem nagrody wspólnie z Panem Hammarbergiem, którego praca w Radzie Europy i poza nią dała tak wiele w kwestii praw Romów.

Sztokholmska Nagroda Praw Człowieka została zainicjowana w 2009 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Radców Prawnych, Międzynarodowe Konsorcjum Pomocy Prawnej oraz Szwedzkie Stowarzyszenie Radców Prawnych. Jest ona co przyznawana co roku osobie lub organizacji za wyróżniające się działania na rzecz wspierania praw człowieka i rządów prawa. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2012 r. w Sztokholmie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2012 o godz. 14:49:30 (719 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Europejskie Centrum Praw Romów przeciw wysiedleniom we Francji

News
W czasie gdy przedstawiciele francuskiego rządu uczestniczyli w międzyministerialnym spotkaniu dotyczącym spraw Romów, poprzedzającym nową falę zbiorowych eksmisji i wydaleń, Europejskie Centrum Praw Romów zaapelowało do francuskich władz o przyjęcie i wcielanie w życie polityki opartej na wartościach praw człowieka, a nie przypuszczalnych obaw o bezpieczeństwo.

Od kiedy 2 lata temu były Prezydent Sarkozy rozpoczął niesławną kampanię polegającą na systematycznych eksmisjach i wydaleniach imigrantów romskich z Rumunii i Bułgarii, Francji nie udało się wprowadzić w praktykę długoterminowych, zrównoważonej polityki i rozwiązań dotyczących spraw związanych z Romami.

Podczas ostatnich wyborów Prezydent Hollande obiecał zakończyć praktyki eksmisji i wydaleń, co zostało z zadowoleniem przyjęte przez Romów, Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC), a także inne organizacje zajmujące się obroną praw Romów. Niestety Francois Hollandowi nie udało się wcielić w życie tychże obietnic, a Francja w dalszym ciągu eksmituje i wydala Romów. Metoda ta ma usunąć z Francji romskich migrantów, co już czynił Sarkozy.

Źródło: ERRC

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-09-2012 o godz. 11:07:21 (860 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niepokojące doniesienia z Kanady

News
Kanada: rząd federalny poważnie rozważa internowanie Romów starających się o status uchodźców. Wewnętrzny dokument sugeruje obowiązek posiadania wiz przez obywateli Węgier.

Jak wynika z niedawno uzyskanego przez kanadyjskie radio dokumentu Rząd federalny jest przygotowany by rozważyć internowanie Romów starających się o status uchodźców o ile ostatnie poprawki w systemie dotyczącym uchodźców nie odniosą skutku w postaci zmniejszenia liczby osób starających się o azyl. Twardszy kurs może okazać się niezbędny jeśli plan przyspieszenia procesu kontroli i zablokowania nieuprawnionych bezzasadnych wniosków okaże się niewystarczający w zmniejszaniu liczby wniosków Romów z Europy, poinformowała Kanadyjska Agencja Służb Granicznych. Inne środki odstraszające, które są rozważane to zatrzymywanie osób masowo przyjeżdżających w poszukiwaniu ochrony jako uchodźców, stwierdza raport zaprezentowany zanim konserwatywny rząd wprowadził w czerwcu zakaz dla podań od uchodźców – oszustów.

Znowelizowane prawo dotyczące uchodźców daje Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego Vickowi Toewsowi prawo do określania wnioskodawców mianem „okresowych przybyszów” i zatrzymywania ich po przyjeździe do Kanady. Poprawki te mają wejść w życie do końca roku. Starający się o azyl odpowiadający temu określeniu byliby obejmowani przez CBSA postępowaniami mającymi na celu ich wydalenie. Taki krok wymagałby znacznych zasobów ze strony CBSA i będzie miał znaczące implikacje, ostrzega raport uzyskany przez kanadyjską prasę w ramach federalnego dostępu do informacji prawnych.

Źródło: Roma Virtual Network

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-09-2012 o godz. 08:59:23 (735 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wysiedlenia Romów ponownie w Parlamencie Europejskim

News
Do eurodeputowanych wpłynął wniosek o wydanie dyrektywy przez Parlament Europejski i Unię Europejską, która zakazywałaby wysiedlania i wydalania Romów  oraz członków innych mniejszości etnicznych i społecznych pochodzących z krajów członkowskich UE.

„Wysiedlenia, wydalenia, represje ze strony Policji i wymiaru sprawiedliwości, odmowy leczenia ze strony personelu medycznego, zabieranie dzieci rodzicom przez opiekę społeczną są formami prześladowania Romów w wielu krajach Unii Europejskiej. To są formy czystek etnicznych, które zostały zatwierdzone przez władze i instytucje jako „procedury bezpieczeństwa” i mogą być tym samym porównane do Ustaw Norymberskich z 1935 r., które zezwalały na dyskryminację rasową w oparciu o pseudonaukowe podstawy. Wysiedlenia te narażają romskich mężczyzn, kobiety i dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo głodu, chorób oraz przemocy ze strony rasistów. Na wskutek zalegalizowanych czystek etnicznych regularnie przeprowadzanych wielu Romów pogrążyło się w sytuacji beznadziei i upokarzających warunków życia, w wyniku czego wielu z nich straciło życie. Są oni ofiarami rasizmu i braku zróżnicowania, a ich śmierć woła o sprawiedliwość. To są morderstwa, które jeszcze się nie zatrzymały. W tych warunkach wykluczenia społecznego, skrajnego ubóstwa i wymuszonego koczownictwa oczekiwana średnia długość życia wśród Romów wynosi zaledwie 45 lat w porównaniu do 80 w przypadku pozostałych obywateli Unii Europejskiej. Prześladowanie Romów ma miejsce pomimo tego, iż walka z ubóstwem i bezrobociem  stanowią centralny punkt agendy społeczno – ekonomicznej na rok 2020, agendy mającej na celu przezwyciężenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, które dotyka co najmniej 20 milionów osób w ciągu najbliższych 10 lat. Co ciekawe,  krajowe cele wszystkich 27 państw członkowskich zdają się nie obejmować Romów, prawdziwych „niewidocznych obywateli Europy”. Powinniśmy zauważyć jednocześnie, iż tekst wydany przez Komisję Europejską, a dotyczący celów Europejskiej Platformy na rzecz Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego stwierdza, że bezdomność i wykluczenie w zakresie mieszkalnictwa stanowi jedną z najbardziej skrajnych ubóstwa i poniżenia, która zwiększyła się na przestrzeni ostatnich latach”.  

List tej treści wystosowali przedstawiciele największych organizacji romskich z całego świata oraz innych podmiotów działających na rzecz Romów w różnych regionach świata. Są oni zaniepokojeni wzrastającą liczbą aktów rasizmu i ksenofobii wobec osób narodowości romskiej w skali ogólnoświatowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-09-2012 o godz. 10:02:22 (961 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Uroczystości patriotyczno - religijne w Treblince

News
Z okazji 73 – rocznicy wybuchu II wojny światowej, dnia 1 września w Miejscu Straceń w Treblince uczczono pamięć ofiar Karnego Obozu Pracy i żołnierzy walczących o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczęła droga krzyżowa prowadząca spod  żwirowni, miejsca niewolniczej pracy aż do symbolicznego pomnika upamiętniającego mord na więźniach polskich, żydowskich i romskich.

W uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym organizowanej przez Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince uczestniczyli między innymi senator Waldemar Kraska, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jarosław Madejczuk, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Ewa Izdebska, Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Mateusz Babicki, a także Jan Słomiak, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego obecni byli również były więzień karnego obozu pracy – Zygmunt Chłopek, a także młodzież i harcerze z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Jasienicy, Kalinowa i Prostyni.

Edward Kopówka – kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince dziękował przybyłym za to, iż poświęcają swój wolny czas i oddają hołd wszystkim, którzy zginęli w tym miejscu. Podkreślił równocześnie, iż kontynuowanie wieloletniej tradycji zadumy i modlitwy w tym szczególnym miejscu jest niezwykle ważne nie tylko dla żyjących, lecz również dla pamięci ofiar tego miejsca kaźni. W swej homilii biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz przypomniał uczestnikom uroczystości jak wielką rolę w życiu człowieka pełni powołanie do człowieczeństwa i ludzkiej godności. Zbrodnie dokonane w tym i w innych obozach koncentracyjnych są według duchownego wynikiem zapomnienia o człowieku, zlekceważenia go i zapomnienia. Jego zdaniem należy czynić nieustanne starania, by nigdy nie zaistniały warunki sprzyjającego pogardzie, lekceważeniu czy zapomnieniu o człowieku.

Były więzień obozu - Zygmunt Chłopek wyraźnie wzruszony wygłosił przemówienie o bolesnej historii i swej obietnicy złożonej Bogu, że do końca życia będzie co roku przybywał na uroczystości do Treblinki. Przypomniał on także scenę zabicia dwóch więźniów romskich przez ukraińskiego strażnika obozu, którzy próbowali wyrwać się ze spętania sznurem przytroczonym do jego konia.

Obecny na sobotnich uroczystościach Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Mateusz Babicki dziękując za zaszczyt uczestnictwa odczytał list od Prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego, który przypomniał o znaczeniu jakie dla niego i jego rodziny ma obóz w Treblince. Prezes Chojnacki wezwał do budowania świata wolnego od nietolerancji, uprzedzeń i nienawiści oraz do wspólnego wysiłku na rzecz tego by Romowie nie byli już dłużej na marginesie społeczeństwa. Zarówno Dyrektor Instytutu, jak i Prezes ZRP zapowiedzieli stworzenie pomnika bądź tablicy celem upamiętnienia zamordowanych Romów, na co wyraźną zgodę wyraził Kierownik Edward Kopówka. Treblinka będzie więc kolejnym obok Kobylanki i Chełmna nad Nerem miejscem zagłady Romów, które zostanie upamiętnione w należny im sposób. W celu tychże działań na rzecz upamiętnienia miejsc zagłady Romów powołany zostanie do życia odpowiedni komitet.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-09-2012 o godz. 15:18:17 (992 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund