Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Flaga romska w Poznaniu

News
Jak informuje portal epoznan.pl na wieży poznańskiego Centrum Kultury Zamek zawisła flaga romska. - To jedno z wydarzeń w ramach programu „Nie jesteś mi obojętny”. To instalacja Marka Millera, romskiego aktywisty i prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów. W ramach pierwszej odsłony programu 1 lutego można było obejrzeć spektakl „Open for everything” Constanzy Macras, który jest bardzo związany z tematyką romską, a dokładniej mówi o tym jak społeczności romskie funkcjonują w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ideą innowacyjnego programu jest sprowadzenie tematu społeczności romskiej na grunt lokalny i jest swego rodzaju odpowiedzią na sytuację sprzed roku, kiedy to Romowie w Poznaniu nie byli wpuszczani do kilku restauracji i pubów ze względu na swoje pochodzenie. Akcja ma za zadanie zniwelować stereotypy i sprawić, że Polacy docenią odmienność romskiej społeczności.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-02-2013 o godz. 14:44:31 (990 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Antyromskie wypowiedzi na Węgrzech

News
Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) dołączyło do koalicji węgierskich organizacji pozarządowych apelujących do krajowych firm i węgierskich oddziałów wielonarodowych spółek o zajęcie stanowiska przeciwko rasistowskim komentarzom w tym kraju. Organizacje pozarządowe proszą m.in. Vodafone, T – Com, FedEx, Ikea oraz Procter and Gamble by raz jeszcze rozważyły umieszczanie swych ogłoszeń w węgierskiej prasie, która publikowała artykuły mówiące o osobach narodowości romskiej w niemożliwym do zaakceptowania języku pełnym rasizmu i uprzedzeń.

5 stycznia 2013 r. węgierski dziennik Magyar Hirlap opublikował felieton autorstwa Zsolta Bayera, dziennikarza i współzałożyciela rządzącej partii Fideszu. Artykuł ten zawierał przekaz na temat Romów mówiący, iż „znaczny procent Romów jest niezdolnych do współżycia i niezdolnych do życia wśród ludzi”. Autor nazwał Romów ponadto zwierzętami i stwierdził, że zachowują się jak zwierzęta. Dodał, że gdy napotykają oni na opór, to zabijają. Jego zdaniem Romowie chcą wszystko co widzą. Jeśli zaś nie dostają tego, to biorą to i zabijają. Współzałożyciel Fideszu napisał ponadto, że „z ich zwierzęcej czaszki dochodzą jedynie nie wprost wyrażone dźwięki i jedyna rzecz jaką rozumieją to brutalna siła”. Autor felietonu podsumował, iż „te zwierzęta nie powinny pod żadnym pozorem istnieć”. Ta sprawa musi być jego zdaniem rozwiązana natychmiast we wszelki możliwy sposób.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-02-2013 o godz. 10:16:59 (821 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dane dotyczące studentów romskich

NewsDane statystyczne sporządzone przez ZRP dot. Studiów Wyższych 2004-2013

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-02-2013 o godz. 15:28:29 (867 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 NIE dla Romów w szkołach specjalnych

News
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia uznał, że bezpodstawne kwalifikowanie dzieci pochodzenia romskiego do szkół specjalnych narusza ich prawo do nauki i jest dyskryminujące. Trybunał zajął się sprawą poprzez wniosek wniesiony przez dwóch obywateli Węgier pochodzenia romskiego, którzy na podstawie testów psychologicznych zostali w dzieciństwie skierowani do szkół specjalnych, przeznaczonych dla dzieci z ograniczeniami intelektualnymi. Jak po latach wykazały te same testy przeprowadzone przez niezależnych ekspertów – skarżący nie byli w żadnym stopniu upośledzeni i powinni uczęszczać do normalnych szkół. Problem ten został zbadany w szerszym kontekście.

Praktyka wysyłania dzieci romskich do szkół specjalnych ze względu na trudności adaptacyjne obecna jest nie tylko na Węgrzech, ale i w innych państwach europejskich. Trybunał uznał argument, iż dzieci romskie mają szczególne potrzeby edukacyjne – ale realizacja tych potrzeb nie może odbywać się przez masowe wysyłanie ich do szkół specjalnych. Polityka edukacyjna, która leżała u podstaw omawianej skargi, pogłębia jedynie segregację dzieci i sprawia, że coraz trudniej będzie im się wyrwać z systemu gorszej edukacji. Nieprawidłowe wykształcenie Romów i spychanie ich na margines społeczny prowadzi do jeszcze większego wyobcowania tej grupy i jest sprzeczne z obowiązkiem wyrównywania szans i prowadzenia polityki integrującej społeczeństwo – wynika z wyroku Trybunału.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tego rodzaju sprawie, związanej z wysyłaniem dzieci romskich do szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniami umysłowymi.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-02-2013 o godz. 09:07:57 (883 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie i Rumuni najmniej lubiani

News
Od 3 do 9 stycznia tego roku CBOS przeprowadziło na grupie 1227 dorosłych mieszkańców Polski badania pod nazwą „aktualne problemy i wydarzenia” dotyczące ich nastawienia do 36 wybranych narodów i grup etnicznych. Badani swoje sympatie i antypatie wyrażali poprzez przyznanie punktów w siedmiostopniowej skali. Trzeci raz na czele najbardziej lubianych narodów znaleźli się Czesi, których lubi aż 51% respondentów, na kolejnych wysokich miejscach uplasowali się Słowacy, Anglicy, Włosi i Hiszpanie. Najwyższą przewagę negatywnych głosów zyskali Romowie - 52 % negatywnych głosów i Rumuni - 41% negatywnych nastawień. W roku 1994 aż 75% respondentów wyrażało negatywny stosunek do mniejszości romskiej, a tylko 6% deklarowało nastawienie pozytywne. "Bardziej umiarkowany jest stosunek do narodów, które niegdyś (w pierwszych latach przemian ustrojowych) budziły największą sympatię, zarazem - co znacznie istotniejsze - zmalała niechęć do najmniej lubianych narodów" - ocenia CBOS. Porównując wyniki badań z ubiegłorocznymi, zauważyć można pogorszenie stosunku do niemal wszystkich narodów uwzględnionych w badaniu. Wyjątek stanowią Ukraińcy i Turcy, w przypadku których średnie są niemal takie same jak dawniej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-02-2013 o godz. 08:47:30 (879 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport dotyczący sytuacji Romów w Polsce 2013

News
Wiosną tego roku Związek Romów Polskich ponownie przygotuje raport opisujący aktualną sytuację społeczności romskiej w Polsce. Drugi już raport autorstwa stowarzyszenia mającego swą siedzibę w Szczecinku będzie opisywał położenie ludności romskiej w RP w sposób szczególny uwzględniając działania władz państwowych różnego szczebla w dziedzinach edukacji, aktywizacji zawodowej, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa. Analiza ta poruszać będzie ponadto trudne kwestie, jak zjawiska dyskryminacji, rasizmu czy ksenofobii. Inne niezwykle ważne zagadnienia to dotychczasowe oraz przyszłe programy pomocowe administracji publicznej na rzecz Romów, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zaplanowanego na lata 2014 – 2020 Programu Integracji Społecznej Romów w Polsce. Planowany raport dokona oceny ich skuteczności oraz udziału podmiotów romskich w realizacji tychże zadań, co nie zawsze ma miejsce. W raporcie Związku Romów Polskich 2013 zawarte zostaną ponadto uwagi dotyczące dotychczasowej realizacji Programu na rzecz Społeczności Romskiej, a także wykorzystywania środków w ramach Zwiększonej Subwencji Oświatowej i Poddziałania 1.3.1. POKL Projekty na rzecz społeczności romskiej oraz jego przyszłości w latach 2014 – 2020.

Podobnie jak w roku poprzednim ZRP w swym opracowaniu opierać się będzie na danych własnych dostarczanych przez działających w różnych regionach kraju Asystentów Zawodowo – Socjalnych, a także współpracujące ze Związkiem inne romskie organizacje pozarządowe, jak również Asystenci Edukacji Romskiej i Romowie z wielu miejsc w Polsce. Kluczowe dla oceny obecnej sytuacji społeczności romskiej będą ponadto zestawienia danych dotyczące środków przyznawanych na zadania na rzecz społeczności romskiej dla romskich i nieromskich podmiotów.

Tegoroczna wersja raportu również trafi do najważniejszych krajowych i międzynarodowych instytucji, organizacji i osób odpowiedzialnych za działania na rzecz Romów i innych mniejszości narodowych i etnicznych, a także za zwalczanie i przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji oraz ubóstwa i nierówności społecznych. Raport za rok 2013 będzie także dostępny w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-02-2013 o godz. 14:06:08 (998 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dodatkowe z rąk Sekretarza Stanu

News
Dnia 8 stycznia Sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński spotkał się z Andrzejem Łuczakiem, jednym z dwóch wyróżnionych przez Komisję stypendialną decydującą o przyznaniu stypendium Ministra Administracji i Cyfryzacji dla studentów uczelni wyższych pochodzenia romskiego. W roku akademickim 2012/2013 stypendium to zostało przyznane 59 osobom. Stypendium dodatkowym zostały wyróżnione dwie osoby. Andrzej Łuczak – słuchacz III roku  studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego – w uznaniu wysiłku kontynuowania edukacji i tworzenia nowych wzorów edukacji wśród społeczności romskiej oraz Krzysztof Gil - student piątego roku Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – w uznaniu dotychczasowego dorobku artystycznego.  System stypendialny działa od 2005 roku. Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz tworzenia inteligencji romskiej. W ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013 funkcjonują 3 systemy stypendialne: dla studentów pochodzenia romskiego, dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-01-2013 o godz. 09:11:48 (1033 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wystawa w Zamku Królewskim

News
Wystawa „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna”. Zamek Królewski w Warszawie, 9 styczeń – 8 marzec 2013 r.

Dnia 9 stycznia br. Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – Roman Chojnacki, Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku – Mateusz Babicki oraz Sekretarz tego Instytutu – Andrzej Łuczak uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna.” Wystawę przygotowała Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau – Dora, zaś sfinansowała Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.

Honorowy Patronat nad wystawą objęli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec – Bronisław Komorowski i Joachim Gauck. Przedstawiciele ich kancelarii odczytali listy przygotowane specjalne z okazji wernisażu warszawskiej wystawy. Na uroczystości otwarcia obecni byli m.in. Marszałek Senatu – Bogdan Borusewicz, Profesor Andrzej Rottermund – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Profesor Volkhard Knigge – Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau – Dora oraz Guenther Saathof – Przewodniczący Zarządu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”. Gośćmi wernisażu byli ponadto Ambasadorowie RFN oraz Austrii, pracownicy Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie z Prezesem Zarządu Dariuszem Pawłosiem na czele, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński i znany dziennikarz oraz publicysta Piotr Semka.

Polski Prezydent w swym liście z okazji otwarcia wystawy podkreślił olbrzymie znaczenie faktu, iż po wielu latach niełatwej pracy i dialogu narodom polskiemu i niemieckiemu udało się doprowadzić do tego, że ich kraje utrzymują ze sobą bliskie i dobrosąsiedzkie relacje. Zdaniem polskiego przywódcy dobrze, iż w dwustronnych stosunkach obecna jest prawda o bolesnej przeszłości. Dodał również, iż działania na rzecz zadośćuczynienia ofiarom pracy przymusowej przyszły późno i dopiero od ponad dekady trwa prowadzony na dużą skalę proces jej badania. Korzystając z okazji Bronisław Komorowski podziękował w swym liście Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” oraz Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau – Dora za przygotowanie prezentowanej w Warszawie wystawy, a także przedstawicielom Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie oraz Zamku Królewskiego.  

Prezydent RFN oprócz podziękowań dla twórców i organizatorów wystawy, która wcześniej prezentowana była w Berlinie, Dortmundzie i Moskwie wyraził zadowolenie i wyrazy wdzięczności, że Polska oraz inne kraje doświadczone represjami niemieckimi gotowe były do procesu wzajemnego pojednania. Przypomniał przy tej okazji, iż Niemcy zrozumieli, że nic nie tracą na tym, a wręcz zyskują na tym,  iż oficjalnie przyznają się do win swego narodu. Zyskują na tym zarówno w sensie moralnym, jak i politycznym. Zdaniem niemieckiego przywódcy przyszłość musi być bowiem oparta na prawdzie.

Wystawa „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna” składa się z czterech części. Pierwsza z nich ukazuje lata przedwojenne w Niemczech i represje jakie dotykały wówczas komunistów, Żydów oraz Romów i Sinti, a także działania propagandowe na rzecz powiększania obszaru życiowego Niemiec jako zapowiedź zbliżającej się wojny. Kolejny element ekspozycji to sytuacja po wybuchu wojny i wykorzystywanie ludności okupowanych krajów jako siły roboczej, a także represje w obozach pracy, koncentracyjnych i zagłady. Trzecia część wystawy to pokazanie rekrutacji przymusowych pracowników oraz opór wobec tego rodzaju praktyk. Ekspozycję zamyka część poświęcona powojennym losom ofiar pracy przymusowej i ich długoletnie starania na rzecz zadośćuczynienia krzywd.

Wystawa dostępna jest do zwiedzania do dnia 8 marca br. i podczas jej trwania będzie miało miejsce wiele wydarzeń towarzyszących.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-01-2013 o godz. 10:58:17 (954 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia romskie

News
Drodzy studenci,

przypominamy o przysłaniu nam zaświadczenia o zaliczeniu sesji zimowej po jej zakończeniu. Osoby, które nie nadeślą do nas takiego zaświadczenia otrzymają wypłatę stypendium tylko za miesiące styczeń i luty. Stypendium za miesiąc marzec będzie wypłacane tylko osobom, które przyślą do nas zaświadczenie o zaliczeniu sesji zimowej.

Jednocześnie informujemy, że stypendia za rok 2013 będą wypłacane z opóźnieniem. Powodem tego jest opóźnienie przekazania nam dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zaistniała sytuacja nie jest żadną nowością dla studentów, którzy pobierają stypendium już kolejny rok, gdyż takie opóźnienie występuje co roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-01-2013 o godz. 08:53:35 (7754 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Protokół z komisji

News
Dziś udostępniliśmy do wglądu Protokół Komisji Stypendialnej opiniującej zgłoszenia kandydatów do stypendiów dla studentów romskich.

Protokół Komisji Stypendialnej 2012 - Stypendia dla studentów romskich

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-01-2013 o godz. 14:32:00 (827 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund