Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Coroczny Raport Departamentu Stanu USA

News
RAPORT DEPARTAMENTU STANU USA DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE W 2014 ROKU

Coroczne raporty w sprawie przestrzegania praw człowieka na świecie - The Human Rights Reports – są tworzone pod nadzorem Zastępcy Sekretarza ds. Praw Człowieka w Departamencie Stanu USA przez Biuro ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy i jest składany na ręce Kongresu Stanów Zjednoczonych począwszy od 1961 roku. Raporty te obejmują analizą wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Polskę, zgodnie z ustawą o pomocy zagranicznej z 1961 roku oraz ustawą o handlu z 1974 roku.

Dane niezbędne do stworzenia raportu przekazywane są przez pracowników misji dyplomatycznych z oficjalnych źródeł rządowych, a także od prawników, członków sił zbrojnych, dziennikarzy, organizacji monitorujących prawa człowieka, przedstawicieli nauki, czy działaczy związkowych. Są one weryfikowane, również w drodze badań we własnym zakresie i przekazywane do Biura. Dokonywana jest dodatkowo ich analiza i konfrontacja z danymi zebranymi przez inne komórki Departamentu Stanu, a także z uzyskanymi w inny sposób – od organizacji praw człowieka, od rządowych instytucji innych państw, reprezentantów przy ONZ i innych, regionalnych organizacjach rządowych, jak również szeroko rozumianych ekspertów.

Raport zawiera dane statystyczne i opisowe związane z przestrzeganiem praw człowieka w takich kwestiach, jak między innymi: brak prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw sądowych, postępowanie cywilne i zadośćuczynienie, poszanowanie prawa do integralności cielesnej (w tym wolności od takich zjawisk, jak arbitralne lub bezprawne pozbawienia życia, zaginięcia, poniżające traktowanie lub karanie), warunki panujące w więzieniach i aresztach, procedury aresztowania i sposób traktowania zatrzymanych, rola aparatu policji i bezpieczeństwa, decyzje regionalne Trybunału Praw Człowieka, nadużycia społeczne oraz handel ludźmi, przymusowe lub wczesne małżeństwo, międzynarodowe uprowadzenia dzieci, restytucja mienia, arbitralne ingerowanie w życie prywatne, rodzinne, domowe i korespondencję, przestrzeganie wolności obywatelskich (wolność słowa i prasy, wolność w Internecie, wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, wolność zgromadzeń, wolność wyznania, swoboda przemieszczenia się, osoby wewnętrznie przesiedlone, ochrona uchodźców oraz osób nie posiadających przynależności państwowej), respektowanie praw politycznych: prawo obywateli do zmiany władzy, wybory i uczestnictwo polityczne, korupcja i brak przejrzystości władzy, ochrona osób sygnalizujących nieprawidłowości, publiczny dostęp do informacji, ujawnianie informacji finansowych,stosunek rządu do badania domniemanych naruszeń praw człowieka przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe, antysemityzm, osoby niepełnosprawne, mniejszości narodowe, rasowe i etniczne oraz prawa pracowników.

Wśród najważniejszych problemów w naszym kraju wymieniono obecność incydentów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, w tym zarówno mowa nienawiści i wykroczenia na tym tle z udziałem przemocy oraz przypadki działań antysemickich. Według opinii przekazanych przez lokalne organizacje pozarządowe, dochodzenia policyjne w sprawach dotyczących aktów antysemickich i ksenofobicznych często nie prowadziły do ujęcia sprawców. Pojawiły się także przypadki dyskryminacji wobec mniejszości etnicznych, homoseksualistów, biseksualistów oraz osób transgenderowych – transseksualistów (LGBT).
Zauważono, iż system sądowniczy w Polsce nadal pozostaje niewydolny, nieodpowiednio zarządzany, z nieefektywnym podziałem pracy i stanowisk. Krajowe organizacje pozarządowe dostarczyły danych, potwierdzających wniosek o ociężałej pracy polskich sądów, której przyczyną jest brak personelu pomocniczego. Niejednokrotnie dalsze spowolnienie efektywności tego systemu powodowane było wykonywaniem prac administracyjnych przez sędziów, a nie przez pracowników pomocniczych. Dlatego też wzrost liczby zaległych spraw sądowych i długich procedur, które utrudniają wymierzenie sprawiedliwości, Departament Stanu USA uznał za pogwałcenie praw człowieka.

Przepisy prawa karnego dotyczące zniesławienia ograniczały wolność słowa i prasy, zniechęcając do wypowiedzi, publikacji i umieszczania w Internecie materiałów krytycznych wobec urzędników państwowych.Uznano polskie media za upolitycznione, co jest niezgodne z konstytucją.

Za poważne naruszenie praw człowieka Departament Stanu uznał znęcanie się nad zatrzymanymi w czasie aresztowania i podczas przesłuchania, złe traktowanie więźniów przez strażników, obowiązkową terapię hormonalną w celu obniżenia popędu seksualnego dla niektórych skazanych za przestępstwa seksualne i niewystarczająco dużą powierzchnię cel więziennych. Ponadto podkreślił, iż opóźnienia w restytucji mienia prywatnego nadal nie uległy zmniejszeniu, a oficjalna korupcja jest wciąż nierozwiązanym problemem, pomimo działań organów ścigania. Wystąpiły również naruszenia praw pracowników do zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych i do strajku, a także dyskryminacji antyzwiązkowej.

Dodano, iż uciążliwe procedury klasyfikacji przemocy domowej, jako przestępstwa, zniechęcają do podjęcia inicjatyw zaradczych. Pojawił się także poważny zarzut wobec rządu dotyczący nieskutecznego egzekwowania przepisów związanych z zatrudnieniem osób nieletnich w wieku od 16 do 18 lat oraz brak działań eliminujących dyskryminację kobiet na rynku pracy.

W raporcie wspomniano także o społecznej dyskryminacji Romów, która nadal rozpatrywana jest w kategorii problemu. Liderzy społeczności romskiej skarżyli się na powszechną dyskryminację w obszarze zatrudnienia, bankowości, wymiaru sprawiedliwości, mediów i kształcenia. Jednakże podkreśla się fakt, iż – odmiennie od roku poprzedniego – nie było doniesień o dyskryminacji Romów przez lokalnych urzędników. W 2014 roku nie odmawiano Romom odpowiednich usług socjalnych. Na południu Polski w dniu 13 czerwca samorząd lokalny wprowadził trzymiesięczny program "Zero tolerancji dla przemocy”, którego głównym celem jest wzmożone patrolowanie miast przez policjantów, aby zapobiec potencjalnej przemocy.

W tym roku rząd przeznaczył 5 milionów złotych (1,4 milionów dolarów) na program wspierający Romów, w tym na różnorakie projekty edukacyjne. Według danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 3.359 dzieci romskich w wieku od 6 do 16 lat, objętych obowiązkiem szkolnym, zapisanych do szkół w roku szkolnym 2012-2013 było 2.962. Dla porównania z rokiem poprzednim, objętym raportem Departamentu Stanu USA, spośród 3.224 dzieci romskich w wieku od 6 do 16 lat, objętych obowiązkiem szkolnym, zapisanych do szkół w roku szkolnym 2011-2012 zostało 2.800 dzieci. Organizacje romskie oraz Ministerstwo Edukacji donosiły, że władze, szczególnie w południowych województwach, nadal bez przyczyny wysyłały romskie dzieci do szkół przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Odnotowano także liczne przypadki przymuszeń dzieci pochodzących z rodzin emigrantów romskich z Rumunii do żebractwa na terenie Polski. Sytuacja mniejszości romskiej nadal jest trudna - podczas gdy na szczeblu krajowym około 80 procent Romów pozostaje bez pracy, poziom bezrobocia w niektórych regionach wyniósł prawie 100 procent.

Tegoroczny raport zwraca szczególną uwagę na podjęcie współpracy Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka i Rzecznika Praw obywatelskich w zakresie realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Program ten przedstawia cele, środki i metody przeciwdziałań oraz właściwą reakcję na przemoc fizyczną i psychiczną oraz mowę nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację Wynikiem tej współpracy ma być publikacja specjalnego podręcznika, będącego wykładnikiem wiedzy prawnej oraz algorytmów dotyczących właściwej reakcji funkcjonariuszy policji na przestępstwa motywowane nienawiścią.

Raport Departamentu Stanu USA i jego ogólne podsumowanie sytuacji w Polsce podkreśla, iż Rząd zasadniczo wymagał przestrzegania praw człowieka i podjął kroki w celu ścigania popełnionych nadużyć przez funkcjonariuszy publicznych, zarówno w organach bezpieczeństwa jak i w innych strukturach władzy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-10-2015 o godz. 09:57:04 (273 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Edukacyjne warsztaty kulinarne dobiegły końca

News
Realizowany przez Związek Romów Polskich projekt „Edukacyjne warsztaty kulinarne” dobiegł końca. Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z tradycyjnymi potrawami romskimi, nauczyły się jak przygotować zdrowe i pożywne posiłki (śniadania, obiady i desery), a także nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowania przy stole. Warsztaty były świetną metodą na integrację dzieci romskich i polskich. Było mnóstwo świetnej zabawy przy wspólnych przygotowaniach posiłków oraz dużo radości dzieci przy smakowaniu i spożywanie przygotowanych posiłków. Warsztaty prowadzone były w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”, działającej przy Związku Romów Polskich.

ULOTKA

    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej


      

      

      

      

      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 05-10-2015 o godz. 11:30:12 (412 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel Instytutu Pamięci Narodowej

News
Oddział IPN w Białymstoku od 2013 r. prowadzi czynności ekshumacyjne na terenie dawnego więzienia w Białymstoku. Ekshumowaliśmy z tego miejsca do chwili obecnej szczątki ponad 350 ofiar. Wspólnie z Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów usiłujemy również doprowadzić do identyfikacji tych ofiar.

Z materiałów historycznych, które analizujemy, wynika, że wśród ekshumowanych przez nas ofiar mogą znajdować się Romowie, przebywający w tym więzieniu w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944), których część zmarła w wyniku epidemii tyfusu. Aby udowodnić ten fakt, jak też w celu ustalenia ich personaliów, potrzebujemy kontaktu z romskimi rodzinami, których bliscy stracili życie w więzieniu białostockim w czasie wojny. Umożliwić nam to może bowiem jedynie porównawczy materiał DNA, który możemy od nich uzyskać. Zaznaczam, że do badań potrzebujemy jedynie wymazu z jamy ustnej (śliny), którego pobranie odbywa się w zupełnie bezinwazyjny i bezbolesny sposób. Szczegóły naszych badań oraz wszelkie niezbędne namiary można znaleźć w ulotce, którą załączam.

Prosimy o udostępnienie tych informacji i ulotki wszelkim zainteresowanym osobom. Jesteśmy również otwarci na inne pomysły na dotarcie do zainteresowanych osób.


Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66 45 784; 85 66 45 780; oddzial.bialystok@ipn.gov.pl


ULOTKA

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-09-2015 o godz. 15:51:14 (296 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 10 lat Komisji Wspólnej Rządu i odznaczenia za zasługi

News
Dziesięć lat temu powołano Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Z okazji tego jubileuszu zwołano uroczyste posiedzenie, podczas którego - na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego Prezydent Polski Andrzej Duda odznaczył Krzyżami Zasługi za działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych siedem osób reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne.  Uroczystość miała miejsce 22 września w Warszawie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród odznaczonych jest Roman Chojnacki, polski Rom, który pełni funkcję prezesa Związku Romów Polskich i jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Roman Chojnacki otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi - jest to bardzo wysokie wyróżnienie.

 
Fot. Grzegorz Spodarek

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-09-2015 o godz. 12:52:03 (361 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program integracji społeczności romskiej w Polsce

News
UWAGA!

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w  2016 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dostępna jest na stronach internetowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl w zakładce Mniejszości Narodowe - Romowie - Program  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Program integracji realizowany jest w następujących dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz w dziedzinie komplementarnej edukacja kulturalna.

Na Program składają się trzy obszary wsparcia:

- Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności
romskiej o zasięgu lokalnym – w terminie do 15 listopada 2015 r.
- Obszar wsparcia II – Małe granty - w terminie do 15 listopada 2015 r.
- Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe na lata 2014-2020 – w terminie do 31 marca 2016 r.

Wykonawcą Programu integracji jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, koordynatorami regionalnymi są wojewodowie.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest w serwisie poświęconym mniejszościom narodowym i etnicznym na stronie www.mac.gov.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2015 o godz. 09:18:24 (306 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie sierpnia 2015

News
W sierpniu założyliśmy 1 sprawę dotyczącą obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Sprawa ta dotyczy filmiku umieszczonego na portalu YouTube, pod którym znajduje aż 6 tysięcy komentarzy. W tej sprawie odnotowaliśmy liczbę 731 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca lipca łącznie zgłosiliśmy już 9 459 takie wpisy.

Monitorowaliśmy sprawę odpowiedniego przygotowania oprawy spotkania 5 kolejki I ligi piłkarskiej pomiędzy klubami Miedź Legnica – Wisła Płock. Ponadto monitorowaliśmy również przygotowania i mecz derbowy pomiędzy klubami Miedź Legnica – Chrobry Głogów. W obu meczach kibice odpowiednio przygotowali oprawę meczu. Widać dobre efekty współpracy pomiędzy klubami, a stowarzyszeniami kibiców w sprawie promocji wśród nich postawy tolerancji i wzajemnego szacunku oraz walki z przejawami rasizmu.

Prokuratury Okręgowa w Warszawie przekazała nasze zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie celem przeprowadzenia postępowania dot. nawoływania do nienawiści na tle różnić narodowościowych w serialu „Służby specjalne”. Pod koniec miesiąca wpłynęło do nas pismo Komendy Rejonowej  Policji Warszawa II o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zostanie sporządzone zażalenie w tej sprawie.

Monitorujemy także sprawę związaną z przywróceniem babci opieki nad małoletnim wnukiem pochodzenia romskiego, który obecnie znajduje się w rodzinie zastępczej w Brzegu i przygotowywany jest do adopcji zagranicą. Sąd Okręgowego w Opolu 26.08.2015 r. odroczył sprawę. Termin nowej rozprawy nie jest jeszcze znany. 

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-09-2015 o godz. 10:05:56 (275 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów

News


OGŁASZAMY


Konkurs stypendialny, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego.


W/W konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2014/2015 uzyskując promocję na kolejny rok studiów lub absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015, uzyskując wyróżnienia lub legitymują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, które są w stanie udokumentować.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.


Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2015 o godz. 14:31:53 (828 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla młodzieży

News


OGŁASZAMY


Konkurs stypendialny, w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą:

Stypendia dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego.


W/w konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennym - liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach  publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę w roku szkolnym 2014/2015 będą mogli otrzymać stypendium motywacyjne.

Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem romani oraz kultywować tradycje romskie. Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego, który będzie skrupulatnie weryfikowany. Mile widziani będą także laureaci konkursów oraz olimpiad. Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski.

Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę. Ostatecznego wyboru stypendystów dokona Komisja Stypendialna.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com  w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

W związku z powyższym prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w szkołach ponadgimnazjalnych.


Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2015 o godz. 14:29:44 (332 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody w Treblince 2015

News
Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne Brok

Brok to niewielkie miasto w Polsce, w województwie mazowieckim, a dokładniej w powiecie ostrowskim, które położone jest w niezwykle malowniczej Dolinie Dolnego Bugu, nad rzekami Bug i Brok. Wśród tych pięknych okoliczności przyrody przywodzących na myśl taborowe czasy, w dniach 29 lipca – 1 sierpnia spotkali się Romowie z całej Polski, by wziąć udział w warsztatach międzypokoleniowych oraz uroczystych obchodach upamiętniających Romów i Sinti, którzy zostali pomordowani w Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince.

Do mazowieckiego Broku zewsząd otoczonego pięknem przyrody zjechało ponad stu Romów z terenu całej Polski w tym m.in. z Krakowa, Nowej Soli, Andrychowa, Lublina, Zabrza, Czarnej Góry, Lubina i Szczecinka. Nie zabrakło też gości z Londynu. Te kilka letnich dni wśród zieleni drzew i szemrania pobliskiej rzeki było nie tylko doskonałą okazją do biesiadowania i odpoczynku, ale także szansą na wspólne rozmowy na tematy niezwykle istotne dla naszej społeczności,  poznanie historii Romów i ich tragicznych dziejów podczas drugiej wojny światowej oraz znalezienie rozwiązań dla dotykających nas problemów i wypracowanie strategii działania na przyszłe lata. Temu wszystkiemu miały służyć warsztaty, które odbywały się niemal każdego dnia, a ich tematyka była niezwykle zróżnicowana. Poszczególne bloki warsztatowe poprowadzili m.in. Andrzej Sochaj, Andrzej Łuczak, Roman Chojnacki, Krystyna Gil, Krzysztof Bukowski i Edward Kopówka.

30 lipca był dla nas dniem najważniejszym, wtedy bowiem odbyły się obchody upamiętniające Romów i Sinti, którzy zostali pomordowani w Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince. Zaraz po śniadaniu z Broku udaliśmy się więc do niedaleko położonego Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, gdzie na terenie byłego obozu, a dokładniej w miejscu straceń, rok temu z inicjatywy Związku Romów Polskich odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych tam Romów i Sinti. Tam też odbyły się obchody, a uroczystość rozpoczęło wysłuchanie hymnu romskiego i polskiego. Zgromadzonych w Treblince gości przywitał Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Posłanka Krystyna Pawłowicz, Ks. Biskup Tadeusz Pikus, Ambasador Republiki Czeskiej Jakub Karfik, przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych Aron Fishman, przedstawiciel Ambasadora Republiki Francuskiej Sylvain Guiaugué, doradca Prezydenta Bronisława Komorowskiego Henryk Wujec, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk Ryszard Najczuk, Agnieszka Gajewska z MAiC, przedstawiciel Marszałka województwa Mazowieckiego Dariusz Napiórkowski, Burmistrz Kosowa Laskiego Jan Słomiak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds., Mniejszości Narodowych i Etnicznych Agnieszka Zawadzka, Andrzej Silny z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Siedlcach oraz Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jerzy Winek i Leszek Mączka.

>Kolejną częścią programu uroczystości był krótki koncert muzyki romskiej, którym uświetniły uroczystość siostry Magdalena i Justyna Matkowskie oraz Jimmi Siwak ze swoimi muzykami. Następnie swój czas mieli zaproszeni goście, którzy wygłaszali przemówienia. Chargé d’affaires Ambasady Francji wystąpił z przemówieniem, w którym wspomniał o potrzebie zachowania nienaruszonej pamięci o tej tragedii i oddał hołd pomordowanym. „Wśród Porajmos nadal pozostaje na marginesie naszego postrzegania drugiej wojny światowej. Dlatego też francuskie władze z uznaniem witają jakże istotne działania podejmowane przez Związek Romów Polskich na rzecz ocalenia pamięci o zagładzie, mające uwrażliwić nasze sumienia na tę hekatombę” – powiedział Sylvain Guiaugué.

Przed przemówieniem Prezesa Romana Chojnackiego, Daria Wilczacka przy nostalgicznych dźwiękach gitary Adama Krzyżanowskiego wyrecytowała piękny wiersz „Romowie” autorstwa Barbary Filipowskiej, nieżyjącej już przyjaciółki ZRP, która darzyła Romów wielką sympatią i znajdowała w nich inspirację do swej twórczości.

Romowie

Wędrowali taborami,latami, wiekami
Chociaż inni, ale zawsze są i byli z nami
Czarowali nasze oczy barwnymi strojami
Wypełniali pustą przestrzeń rzewnymi pieśniami.

Choć nie znali nut lecz w sobie tyle śpiewu mieli
Że muzyką obmywali dzieciaki w kąpieli
A gdy przyszło zmienić miejsce, tańcem je żegnali
I z ogniska czarne węgle na pamiątkę brali.

Teraz, skrzypce zawieszone zawodzą na ścianie:
„Gdzie te drogi, pola, lasy i konie bułane?”
Przysypane piaskiem ślady słyszą w leśnej głuszy
Jak wiatr niesie i powtarza tęskną pieśń Papuszy….


Przemówienie organizatora obchodów, prezesa Romana Chojnackiego na długo zapadnie w pamięć wszystkim zebranym. Jego ważnych słów w ciszy i skupieniu wysłuchali wszyscy zebrani. „Pragnę przypomnieć, że przez wiele lat tragedia naszego narodu była pomijana we wszystkich rozważaniach i analizach dotyczących zbrodni ludobójstwa popełnionych podczas ostatniej wojny światowej. Dopiero niedawno zaczęto mówić otwarcie o gehennie Romów i Sinti w okupowanej Europie. Oficjalne, szacunkowe dane mówią zaledwie o 500 tysiącach Romów i Sinti zamordowanych podczas II wojny światowej. Należy jednak zauważyć, że liczba ta uwzględnia jedynie romskich więźniów obozów zagłady, obozów pracy przymusowej oraz gett, jak również osoby objęte deportacjami. Łączna liczba zabitych przez nazistów i ich sojuszników jest najprawdopodobniej 3, a nawet 4 razy wyższa od podanej uprzednio liczby pół miliona osób.” – powiedział Chojnacki, uświadamiając ogrom istnień romskich pochłoniętych przez czas wojny.  

Kończąc swe przemówienie Roman Chojnacki zaapelował do zebranych: „Podejmijmy wszelki wysiłek i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby Romowie nie pozostawali dłużej na marginesie społeczeństwa, lecz by mieli takie same perspektywy i szanse w dostępie do edukacji, zatrudnienia i miejsca zamieszkania, jak inni ludzie żyjący w Polsce, Europie i na świecie. Uda nam się to osiągnąć, jeżeli zaangażujemy się w to dzieło nie osobno, nie w pojedynkę, ale razem, wspólnie. Świat XXI wieku daje, bowiem bardzo wiele możliwości. Do czego już dzisiaj z tego miejsca wszystkich Państwa zachęcam, wzywam i apeluję, a zarazem proszę i zapraszam. Bo jeśli nie teraz, to kiedy?”. W uszach wszystkich jeszcze długo dźwięczało to retoryczne pytanie.

Kiedy swoje przemówienia wygłosili już wszyscy goście Justyna Matkowska, Kamila Zielińska i Magdalena Matkowska odczytały poruszający i zmuszający do refleksji Apel Młodych w języku polskim, romskim i angielskim. Zaraz po tym, romski pastor zainicjował modlitwę w języku romskim i przy akompaniamencie dźwięków gitary przybyli goście złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu. Szczególną uwagę zwracał wieniec stworzony na kształt taborowego koła, który formowały kwiaty w kolorach odpowiadających romskiej fladze. Po zakończeniu tej podniosłej części uroczystości chętni mieli możliwość zwiedzenia obozu i wystawy w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Po powrocie do ośrodka Rzemieślnik w Broku, gdzie byliśmy zakwaterowani czekał nas odpoczynek i czas refleksji. Skoro znalazło się coś dla ducha, nie mogło też zabraknąć czegoś dla ciała. Dlatego wieczorem, kiedy na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy, a księżyc w pełni tworzył magiczny klimat, rozpaliliśmy ognisko i oddaliśmy się zabawie, by poczuć się jak za dawnych taborowych lat, kiedy śpiew, taniec i gra na instrumentach były jedyną i najlepszą rozrywką. Nie mogło też zabraknąć pysznego jadła i napitku dla wszystkich spragnionych po energicznym tańcu i głośnym śpiewie. Jako że razem z nami bawili się też Polacy integracja szła pełną parą, a zewsząd słychać było głosy, że nikt nie potrafi tak grać i śpiewać jak prawdziwi Cyganie.

Kolejny dzień naszego pobytu na Mazowszu należał w większości do warsztatów, żywych debat i dyskusji, a po obiedzie większa cześć z nas musiała wracać do swych rodzinnych miast i czekających tam obowiązków. Na garstkę uczestników spotkania, którzy pozostali jeszcze w Broku czekała jednak nie lada atrakcja. Gerard Gierliński romski paleontolog uraczył ich niesamowitą i niezmiernie interesującą opowieścią o swoich badaniach nad śladami dinozaurów i światach dinozaurów jakie niegdyś istniały na terenie dzisiejszej Polski. Mimo późnej pory, wszyscy zebrani słuchali jak urzeczeni, a na zakończenie Gerard Gierliński otrzymał gromkie brawa. Może nawet zainspirował kogoś do zostania archeologiem lub badaczem dinozaurzych śladów?

Dla młodej społeczności romskiej to Brokowskie spotkanie było niepowtarzalną okazją do zgłębienia tajników historii oraz kultury Romów. Bo przecież to od nich - młodego pokolenia Romów – zależy, czy nasza tradycja będzie wciąż żywa i przekazywana następnym pokoleniom, by nie ulec zapomnieniu. Z kolei dla romskiej starszyzny był to czas spotkań po latach, długich rozmów i wymiany doświadczeń. Nie ma nikogo, kto opuszczałby Brok bez cennych wspomnień i nowej wiedzy.

Wyjeżdżając wiedzieliśmy jedno – chcemy to powtórzyć. Jeśli nie w Broku, to gdziekolwiek indziej, gdzie będziemy mogli spotkać się i nie tylko bawić się pod gołym niebem, ale i wspólnie dbać o romską tożsamość kulturową i propagowanie naszej historii. Nie mówiliśmy więc sobie żegnajcie, ale do zobaczenia. Być może do zobaczenia za rok.

Warsztaty międzypokoleniowe oraz obchody w Treblince zostały zorganizowane dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.


      

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-08-2015 o godz. 12:08:17 (744 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Taborowe życie Romów

News
Wystawa fotograficzna i wykłady w Muzeum Narodowym w Szczecinie
15.04.2015 – 24.05.2015

W kwietniu oraz w maju 2015 r. osoby, które przybyły do Muzeum Narodowego w Szczecinie miały niecodzienną możliwość spotkania się z historią i kulturą romską. Było to możliwe dzięki prezentowanej tam wystawie fotograficznej pt. „Taborowe życie Romów”. Została ona uroczyście otwarta 15 kwietnia 2015 r., o godz. 17:00. Otwarcie ekspozycji miało miejsce tydzień po Międzynarodowym Dniu Romów – święcie romskim, które obchodzone jest corocznie 8 kwietnia.

Wystawę, która była udostępniona zwiedzającym od połowy kwietnia do 24 maja 2015 r. przygotował Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Związek Romów Polskich pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji Muzeum, Pani Kierownik - Kustosz Iwonie Karwowskiej z Działu Etnografii Pomorza oraz wszystkim osobom za udostępnienie sali oraz za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej wystawy i imprez jej towarzyszących.

Wernisaż wystawy odbył się 15 kwietnia o godz. 17:00. Wobec tłumnie zgromadzonych miłośników sztuki muzealnej, uroczystego jej otwarcia dokonali Dyrektor do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie dr Dariusz Kacprzak, Kierownik - Kustosz Działu Etnografii Pomorza Iwona Karwowska, Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Andrzej Sochaj. Wernisaż poprowadził Daniel Źródlewski pracownik Działu Komunikacji Społecznej i Wolontariatu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Podczas otwarcia wystawy, w krótkim zarysie, została przybliżona historia i istota taborowego życia Romów. Podkreślono 50. rocznicę rozpoczęcia przez władze PRL przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce, która była obchodzona w ubiegłym roku. Uświadomiono przybyłym osobom konsekwencję zatrzymania taborów i jaki wpływ ta akcja miała i ma na życie i kulturę Romów.

Wystawę stanowiło 29 fotografii, które pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego z Tarnowa, i pozostałe, które znajdują się w zasobach Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich siedzibą w Szczecinku. Fotografiom rozwieszonym w jednej z sal Muzeum Narodowego w Szczecinie towarzyszył piękny wystrój. Aranżacja przedstawiała ognisko, wokół którego gromadzili się Romowie po całodziennej wędrówce, naczynia i narzędzia, które przypominały najbardziej znane zawody i profesje romskie (kotlarstwo, kowalstwo, muzykanci i muzycy) oraz tkaniny. Dzięki fotografiom, pięknej aranżacji wystroju sali, jaką przygotował  Dział Etnografii Pomorza osoby, które tego dnia zgromadziły się na wernisażu oraz te,  które do 24 maja zwiedziły wystawę, miały możliwość uzmysłowienia sobie jak wyglądało życie Romów w taborze ponad pół wieku temu.

Tradycyjnie podczas trwania wystawy Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie zorganizował imprezy jej towarzyszące. Bardzo cieszy nas to, że wystawę tę mogły zwiedzać osoby w czasie trwania „Nocy Muzeów” – wielkiej ogólnoeuropejskiej imprezy muzealnej, jaka miała miejsce 16 maja br. Oprócz niej, w ramach prezentacji wystawy „Taborowe życie Romów” zostały wygłoszone wykłady, które poprowadzili członkowie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku.

Pierwszy referat pt. „Taborowe życie – istotny element romskiej tożsamości” przedstawił zainteresowanym osobom Andrzej Sochaj Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku. Towarzysząca mu prezentacja multimedialna w przystępny sposób przeniosła wszystkich zgromadzonych w romski świat taborów, jaki przestał istnieć 50 lat temu. Wykład został przedstawiony w środę 6 maja 2015 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Natomiast w środę 20 maja 2015, o godz. 17.00 dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił wykład pt. „Dostęp Romów do mediów publicznych”.

Uczestnicy tych spotkań oprócz wysłuchania prelegentów, zadawali nurtujące pytania dotyczące społeczności romskiej. Żywo zainteresowali byli także działalnością Instytutu oraz Związku Romów Polskich. Na koniec spotkania wielu z nich udostępniono przykładowe publikacje Instytutu, czasopismo „Romano Atmo”, a także mieli oni możliwość pozyskania informacji gdzie mogliby poszerzyć swoją wiedzę na temat społeczności romskiej.

Dzięki informacji, jakie otrzymaliśmy od Pani Kustosz, w dniach od 15 kwietnia do 24 maja 2015 r. wystawę zwiedziło ogółem 10. 604 osoby, w tym w czasie „Nocy Muzeów” 7.900 osób.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wypożyczyć wystawę fotograficzną „Taborowe życie Romów” w celu jej udostępnienia zwiedzającym w różnych częściach Polski, informujemy, że istnieje taka możliwość. Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Sekretarzem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-07-2015 o godz. 10:14:06 (668 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund