Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości

News
Konferencja naukowa „Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości”, Szczecin 24-25 listopada 2015 r.

W dniach 24 i 25 listopada w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości”, której organizatorem był Zakład Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej, wchodzący w skład Instytutu Politologii i Europeistyki US. Listopadowa konferencja w Szczecinie, która odbywała się zaledwie miesiąc po wyborach parlamentarnych i niespełna pół roku po wyborach prezydenckich oraz niemal równo rok po wyborach samorządowych w ub.r. poświęcona była sprawom uczestnictwa w wyborach i aktywności politycznej społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz obecności spraw narodowościowych i etnicznych w polityce szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego.

Konferencja na Uniwersytecie Szczecińskim, który obchodzi w tym roku 30-lecie swego istnienia zgromadziła najważniejszych przedstawicieli świata naukowego, zajmujących się naukowo i zawodowo sprawami mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a także z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Główną rolę odgrywali przedstawiciele gospodarzy z dr hab. US prof. Januszem Mieczkowskim, kierownikiem Zakładu Dziejów Najnowszych i Politycznej Etnicznej, a jednocześnie członkiem Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku i mgr Dorotą Kowalewską – sekretarzem konferencji, a ponadto Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. Na konferencji był obecny także mgr Mateusz Babicki, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, również członek Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku i wieloletni współpracownik i pracownik Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Uczestnicy konferencji wymieniali wiele przykładów aktywności politycznej mniejszości w Polsce i na świecie, a także obecności spraw narodowościowych w agendach głównych partii politycznych, jak również samej działalności partii mniejszości narodowych, etnicznych, językowych i religijnych. Wielokrotnie podkreślano kwestie niewielkiej obecności mniejszości w polskiej polityce na szczeblu centralnym, przy jednoczesnej sporej aktywności na szczeblu lokalnym i regionalnym w wybranych częściach kraju. Spekulowano ponadto na temat potencjalnych modeli polityki narodowościowej obecnego rządu i Prezydenta RP oraz Sejmu i Senatu obecnej kadencji. W wypowiedziach konferencyjnych i kuluarowych zgodnie określano fakt zawetowania przez Prezydenta Andrzeja Dudę, zaledwie kilka dni po październikowych wyborach, nowelizacji ustawy o mniejszościach z 2005 r., dotyczącej możliwości używania języka ojczystego na szczeblu powiatowym jako negatywny sygnał i budzący uzasadnione poczucie niepewności, co do dalszej polityki obecnego układu sił politycznych wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz spraw języka regionalnego.

Na konferencji „Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości” nie mogło zabraknąć spraw społeczności romskiej, które poruszane były zarówno przez prelegentów, jak i uczestników dyskusji części panelowej i plenarnej. Prof. Anita Adamczyk z Wydziału Nauko Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu wygłosiła interesujący referat „(Nie)obecność Romów w polityce”, poświęcony analizie aktywności politycznej Romów w Polsce w porównaniu z działalnością romskich partii politycznych na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach, Serbii, Macedonii i Rumunii. Z kolei dr hab. prof. PWSZ w Gorzowie Wlkp. Paweł Leszczyński, w swym referacie na temat działalności Pełnomocnika Wojewody Lubuskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Języka Regionalnego podawał wiele przykładów aktywności środowisk mniejszości w tym regionie. Przypomniał także działalność tamtejszych Romów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Romskiego Teatru Muzycznego „Terno” pod kierownictwem Edwarda Dębickiego i jego osoby, a także pionierski fakt opracowania i wydania pierwszego elementarza dla dzieci romskich w Polsce w języku romskim „Miri szkoła” w roku 2007, autorstwa zmarłego na początku tego rok śp. Karola Parno Gierlińskiego oraz działalność romskich stowarzyszeń i ich działaczy na Ziemi Lubuskiej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W pierwszej części przyszłego roku przewidziane jest wydanie publikacji z wygłoszonymi podczas konferencji referatami.

Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-12-2015 o godz. 15:05:41 (287 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie listopada

News
W listopadzie monitorowaliśmy  dotychczas założone sprawy dotyczące obraźliwych treści, jakie ukazały się w Internecie. Od początku trwania projektu (01.04.2014 r.) do dnia 30.11.2015 r., w wyniku powyższych działań, konsultant ds. dyskryminacji w sieci założył 173 sprawy skierowane do interwencji prawnika, które dotyczyły 10566 wpisów znajdujących się w Internecie, znieważających romską mniejszość oraz nawołujących do nienawiści wobec Romów.

Ponadto wpłynęła do nas odpowiedź z Zakładu Karnego z Brzegu informująca, iż nie odnotowano dotychczas żądnych przypadków niewłaściwego traktowania osadzonych pochodzenia romskiego prze personel. Autor odpowiedzi zapewnia, że „wszyscy skazani są traktowani w sposób humanitarny, z poszanowaniem ich praw i godności – i to niezależnie od narodowości, wyznania czy przekonań”. Skierowane zostało pismo do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i o objęcie sprawy nadzorem.

Monitorowaliśmy też sprawy związane z napisami na murach, uszkodzeniami pojazdów i mową nienawiści w stosunku do Romów w Limanowej.

Sporządziliśmy raport projektu, w którym dokonaliśmy analizy osiągniętych rezultatów, wskazaliśmy trudności, jakie napotkaliśmy w trakcie realizacji projektu oraz umieściliśmy w nim zalecenia na przyszłość.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-12-2015 o godz. 15:00:54 (315 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ERI - Europejski Instytut Romski

News
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy coraz częściej i głośniej słychać o realnych planach założenia Europejskiego Instytutu Romskiego. ERI – bo tak w skrócie ma nazywać się nowa organizacja – ma być owocem wieloletnich starań romskich organizacji w całej Europie i być żywym przykładem rodzącego się ponadnarodowego ruchu i mobilizacji etnicznej Romów na polu zarówno nauki jak i też polityki. Planowana instytucja ma promować kulturę romską, prowadzić dialog z europejskimi instytucjami i politykami, wałczyć ze szkodliwymi stereotypami i aktami dyskryminacji i wiele innych.

Planowany Instytut jest wspólną inicjatywą Rady Europy, Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations) oraz organizacji romskich. W grupie wspierającej ERI znaleźli się m.in. artyści, naukowcy, aktywiści, działacze romscy. Wśród nich można wymienić Andrzeja Mirgę oraz Annę Mirgę z Polski, Romani Rose z Niemiec, dr Ethel Brooks z USA, dr Nicoleta Bitu z Rumunii i wielu innych. W sam proces powstawania Instytutu oprócz osób indywidualnych zaangażowały się także organizacje romskie: Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Romów i Sinti, Romedia Foundation z Węgier, Europejska Fundacja Romskiej Kultury z Węgier oraz Romano ButiQ z Rumunii. Ideę powołania ERI wspiera Thorbjørn Jagland, Sekretarz Generalny Rady Europy. Sama Rady Europy wstępnie poparła ideę Instytutu. Trwa też dyskusja na temat siedziby i finansowania ERI.

Coraz więcej organizacji i instytucji wyraża poparcie i nadzieje związane z powstaniem nowej instytucji. Nowej pod każdym względem. Jak do tej pory nie było tego typu inicjatywy cieszącej się poparciem licznych środowisk romskich w Europie. Dziś, idea ERI zdaje sie mieć takie wsparcie. Dla przykładu, 28 działaczy i aktywistów organizacji romskich w Bułgarii wyraziło swoje poparcie w liście  z 28 maja 2015. Wskazywali oni na to, ze przyszły Instytut będzie promował tożsamość romską i kształtował jej pozytywny wizerunek; będzie podkreślał i wskazywał na wartości kultury romskiej czy języka; będzie promował sztukę romską w całym jej bogactwie, będzie pokazywał historię, ale także kształtował stosunki z większością.

Swoje poparcie, ale także rozważania co do samej idei powstania ERI wyraził także były Szef Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Andrzej Mirga. W oficjalnym stanowisku wyraził zadowolenie z faktu idei powstania nowej instytucji. Przyszła placówka ma szanse skupić wokół siebie wykształconych Romów, którzy będą promować pozytywny wizerunek romskiej społeczności.

Zdaniem Mirgi ERI ma jednoczyć środowisko romskie wokół swojej działalności, promować edukację wśród młodego pokolenia, do którego ta działalność powinna się także odwoływać. Jako przykład może posłużyć chociażby działalność Barvalipe Academy, która zajmuje się promowaniem edukacji wśród młodych Romów i budowania poczucia wartości własnej tożsamości, czy też działalność ternYpe, międzynarodowej sieci organizacji młodych Romów. Z inicjatywy ternYpe w 2014 blisko 1000 młodych Romów zebrało się w Krakowie na licznych warsztatach, a później udało sie do Auschwitz-Birkenau, gdzie 2 sierpnia wzięli udział w obchodach upamiętniających zagładę Romów.

Andrzej Mirga odwołał się także do swoich indywidualnych doświadczeń w pracy w Roma Education Fund – fundacją na rzecz romskiej edukacji wspieranej przez Instytut Społeczeństwa Otwartego. Fundacja, działająca głownie w krajach tzw. Romskiej Dekady (Europa Środkowa i Wschodnia oraz kraje bałkańskie), udziela rocznie około 1500 stypendiów dla romskiej młodzieży. ERI w swojej działalności powinno skupiać wokół siebie zarówno Romów, jak i środowiska większościowe, wzmacniać poczucie dumy z bycia Romem, umacniając przez to tożsamość romską.

W czerwcu poparcie dla idei budowania ERI wyraziła, m. in., organizacja Amaro Drom z Albanii, podobnie jak Romowie z Łotwy czy Dragan Ristić gitarzysta i wokalista grupy KAL. Ristić od 1988 roku jest dyrektorem w Centrum Romskim w Belgradzie, a ponadto od 2011 roku jest także dyrektorem szkoły języka oraz kultury romskiej. Oto fragment jego wystąpienia: „Idea powstania ERI rodziła się w naszych zamierzeniach od przeszło 40 lat, a dzisiaj dojrzewa do jej pełnej realizacji. Jestem pewien, że u korzeni powstania ERI leży głęboka chęć promocji kultury romskiej oraz stworzenie rozwiązań służących kulturze.”

Anna Mirga romska studentka z Polski, pisząca obecnie doktorat na Uniwersytecie w Barcelonie podkreśla, że „ERI jako organizacja powinna być niezależna, nie będzie to ciało polityczne lecz instytucja skupiająca się na działalności w obszarze kultury i sztuki.”

Obok wielu nadziei jakie wzbudza idea ERI, pojawia się także wiele obaw. W oficjalnym przekazie inicjatorzy budowy Instytutu starają się wyjść im naprzeciw. Ważne jest, aby idea powstawania ERI gromadziła i jednoczyła Romów w całej Europie. Tak, aby w przyszłości można było zgromadzić wokół instytucji to, co najbardziej wartościowe dla kultury i społeczności romskiej, zarówno w Polsce jak i też zagranicą.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-12-2015 o godz. 09:05:52 (408 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 59

News
>Piąty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to 59 numer naszego dwumiesięcznika, numer jakiego jeszcze nie było, numer szczególny, bo w większości poświęcony tematyce historii narodu romskiego. Jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne, które miało miejsce w Broku przy okazji uroczystych obchodów upamiętniających Romów i Sinti zamordowanych w Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince. Oprócz samych obchodów piszemy również o Warsztatach edukacyjno-integracyjnych oraz – piórem Edwarda Kopówki – o funkcjonowaniu Obozów w Treblince. Oprócz tego piszemy także o 10-leciu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o odznaczeniach za zasługi z okazji tego jubileuszu. Przypominamy również o rządowym Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na 2016 rok.

W dalszej części numeru publikujemy artykuł Dagmary Mrozowskiej o obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti, które odbyły się w Oświęcimiu i Krakowie. Niewątpliwą gratką numeru jest relacja Adama Bartosza z tegorocznego Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. Polecamy również kolejny artykuł Edwarda Kopówki „Romowie i Sinti w getcie w Siedlcach”.

Ponadto publikujemy artykuł o skandalicznej sytuacji w Czechach, gdzie na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Letach funkcjonuje przemysłowa farma trzody chlewnej. Oprócz tego, w artykule „Śladami wędrówki Romów” prezentujemy historię Romów w pigułce.

Polecamy również nasz stały dział – Nowości wydawnicze, w którym – tym razem – prezentujemy trzy książki historyczne o tematyce Zagłady Romów.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 19-11-2015 o godz. 11:47:49 (268 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie października

News
W październiku założyliśmy 6 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w Internecie.  Odnotowaliśmy  liczbę 552 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca września łącznie zgłosiliśmy już 10 566 takich wpisów.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  poinformowano nas, że nie znaleziono podstaw do stwierdzenia przez nadawcę naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z 29.12 1992 r. o radiofonii i telewizji dotyczącej treści programu Rozmowy w toku pt. „Nasz dom to nie agencja towarzyska, synu!”. Zostało nam przekazane stanowisko nadawcy w tej sprawie.

Monitorowaliśmy także sprawę związaną z przywróceniem opieki babci nad małoletnim wnukiem, który znajdował się w rodzinie zastępczej w Brzegu. Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu zakończywszy postępowanie orzekł prawomocnym wyrokiem, że wnuczek Władysław wróci do babci Zofii do domu rodzinnego w Brzegu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-11-2015 o godz. 11:50:09 (268 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkania ze Światem

News
Spotkania ze światem. „Świat Cyganów – Problemy Romów”,
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 26-29 października 2015 r.


W dniach 26-29 października br. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku – siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury odbyła się IX edycja wydarzeń w ramach cyklu „Spotkania ze Światem”. Tym razem jej tematem były sprawy dotyczące Romów, ich historii, kultury, języka oraz sytuacji współczesnej, pod tytułem „Świat Cyganów – Problemy Romów”.

To czterodniowe wydarzenie o charakterze naukowo-edukacyjnym i kulturalno-artystycznym zgromadziło wielu ważnych i wpływowych przedstawicieli świata nauki, wśród których obecni byli również przedstawiciele społeczności romskiej, administracji państwowej oraz romskich i nieromskich, lecz działających na rzecz Romów organizacji pozarządowych.

Pierwsze dwa dni IX „Spotkań ze Światem” miały charakter konferencji naukowej z udziałem cenionych ekspertów w zakresie spraw Romów, jak choćby dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - specjalista w zakresie kwestii historycznej tożsamości Romów i Sinti w kontekście ich najnowszych dziejów, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat punktów odniesienia romskiej tożsamości zbiorowej w przyszłości. Tego dnia swoje referaty wygłosili również prof. Marcin Szewczyk z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który wyjaśniał sprawy związane z Romanipen - romskim kodeksem zasad moralnych i obyczajowych, a także Stanisław Stankiewicz – Prezes Centralnej Rady Romów w Polsce z siedzibą w Białymstoku, Prezydent Światowego Związku Romów (IRU) w latach 2004-2013. Referaty obu wymienionych prelegentów dotyczyły obecnych zagadnień romskiej tożsamości i poczucia odrębności, którego jednym z przejawów jest wspomniany kodeks Romanipen. Wskazywali oni wielokrotnie na potrzebę uwzględniania romskiej specyfiki i udziały samych Romów w planowaniu zadań na ich rzecz.

Kolejna część konferencji poświęcona była sprawom pamięci historycznej na temat Romów i wśród samych Romów, a także roli języka romskiego w kształtowaniu i zachowaniu romskiej tożsamości, a także funkcji romskiej poezji dla dzieci w wzajemnych poznawaniu się Romów i osób spoza tej społeczności. Uczestnikami tej części konferencji byli Adam Bartosz - etnograf z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, współtwórca jedynej stałej wystawy muzealnej w Polsce poświęconej w całości Romom, a także doc. dr Beata Orłowska – kierownik Zakładu Edukacji na Wydziale Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Mateusz Babicki – doktorant w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku.

Podczas tej części debaty najwięcej dyskusji wywołały kwestie związane z językiem romskim, jego obecną sytuacją i perspektywami na przyszłość, poruszone przez doktoranta UG, a wcześniej także Sekretarza oraz Dyrektora Instytutu z siedzibą w Szczecinku. Od kilku lat właśnie wokół opinii na temat nauczania oraz kodyfikacji języka romskiego w Polsce i na świecie koncentrują się największe różnice zdań wśród społeczności romskiej w Polsce, działaczy i organizacji romskich. Powiedziano również dużo na temat kwestii nazewnictwa „Cygan”, „Rom”, jak należy poprawnie się wyrażać przy jednoczesnej precyzji nazewnictwa dla omawianych okresów.

Trzecia część obrad pierwszego dnia konferencji poświęcona była sprawom współczesnej sytuacji Romów w Polsce w kontekście dotychczasowych oraz przyszłych programów pomocowych oraz roli mediów romskich w Polsce i za granicą w krzewieniu wiedzy oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku Romów w społeczeństwie większości. Swe referaty w tej części konferencji wygłosili: Prof. Przemysław Rotengruber z Instytutu Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu, twórca czasopisma „Dialog Pheniben” – Roman Kwiatkowski, dr Małgorzata Kołaczek – adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wiceprezes Fundacji Dialog Pheniben oraz dr Maciej Witkowski z Katedry Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Główną poruszaną tu kwestią była sprawa przyszłych programów pomocowych na rzecz Romów w Polsce w okresie do roku 2020, cześć ekspertów i działaczy romskich nie chce by były to działania z samej swej nazwy wskazujące Romów jako grupę społeczną wymagającą nieustannej pomocy, co ich zdaniem jeszcze bardziej pogłębia trudne położenie Romów.

Podsumowaniem pierwszego dnia obrad była rozmowa z Lidią Ostałowską – reportażystką „Gazety Wyborczej”, która od kilkunastu lat zajmuje się sprawami mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Romów. Dziennikarka opowiadała o swej dotychczasowej pracy dziennikarskiej związanej ze sprawami Romów i swych doświadczeniach i obserwacjach, będących efektem kilkunastu lat pracy i kontaktów ze społecznością romską. Dużo uwagi poświęcono dziełu jej autorstwa sprzed 3 lat – „Farbom Wodnym”. Rozmowę z dziennikarką Gazety Wyborczej prowadziła dr Magdalena Horodecka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugi dzień wydarzenia „Świat Cyganów – Problemy Romów” rozpoczęły kolejne wystąpienia, których głównymi tematami była ocena skuteczności dotychczasowych działań pomocowych na rzecz mniejszości romskiej w Europie z punktu widzenia samych Romów oraz działaczy romskich uczestniczących przy ich realizacji. Mówiono także o zagadnieniach integracji Romów i osób spoza tej społeczności na przykładach południowej Małopolski, Ziemi Lubuskiej oraz Lubelszczyzny i Mazowsza. Swe referaty wygłosili: prof. Ewa Nowicka Rusek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Caban – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a zarazem redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego” oraz Andrzej Łuczak – doktorant w Instytucie Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz obecny Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku.

Dyrektor Łuczak odczytał ponadto list do uczestników i organizatorów wydarzenia, wystosowany przez romskiego członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych nieprzerwanie od 10 lat, a zarazem Prezesa Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – Romana Chojnackiego, który z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł być wówczas obecny w Gdańsku.

Druga część tego dnia konferencji przebiegała pod znakiem spraw historii najnowszej Romów w Polsce. Dr Piotr Krzyżanowski z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentował wystąpienie poświęcone procesowi przymusowego osiedlania Romów w PRL w latach 60. i 70. XX w., wzbogacone o zdjęcia i dokumenty urzędowe ówczesnych władz. Uzupełnieniem tej części wydarzenia było wystąpienie prof. Cezarego Obrachta – Prondzyńskiego z Instytutu Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego i Aleksandry Wachowskiej – absolwentki tegoż Instytutu na temat obecności Romów na Pomorzu Gdańskim w przeszłości i obecnie.

Głównym punktem tego dnia IX. „Spotkań ze światem” była dyskusja panelowa, moderowana przez wspomnianego już prof. Obrachta – Prondzyńskiego z udziałem Elżbiety Mirgi Wójtowicz – doktorantki UP Kraków, Bogdana Tokłowicza – Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowo, Kamili Goman – asystenta zawodowego i asystenta edukacji romskiej z Wejherowa, Elżbiety Piątek – edukatora i animatora kultury, a jednocześnie doktorantki na Wydziale Polonistyki UJ, Tomasza Nowickiego – współpracownika Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, a ponadto doktoranta w Instytucie Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa, Klaudii Iwickiej z Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, koordynatora projektów Miasta Gdańska na rzecz imigrantów.

Uczestnicy tegoż panelu dzielili się swymi doświadczeniami i refleksjami w zakresie pracy ze społecznością romską i na jej rzecz. Podkreśli oni, iż działania pomocowe na rzecz Romów w Polsce są nadal potrzebne, a dotychczasowe niepowodzenia w niektórych aspektach nie powinny stanowić uzasadnienia dla zaniechania dalszych działań. Za niezwykle potrzebne uznano pokazywanie przykładów dobrych praktyk w postaci Romów, którzy odnieśli sukcesy edukacyjne i zawodowe, ażeby przełamywać uprzedzenia wobec nich. Mówiono również o potrzebie wprowadzania do edukacji powszechnej zagadnień poświęconych wielokulturowości, mniejszościom narodowych i etnicznym, językom mniejszości i regionalnym oraz imigrantom. Tym samym, to właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym muszą mieć swe rzeczywiste odzwierciedlenie deklaracje władz centralnych i organizacji międzynarodowych.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji miały jeszcze miejsce rozmowa z prof. Ewą Nowicką – Rusek na temat właściwego podejścia osoby prowadzącej badania terenowe wśród osób ze społeczności romskiej, ze wskazaniem na konieczność przynajmniej częściowego wejścia w „romską perspektywę widzenia świata”. Prowadziła ją dr Agata Bachórz z Instytutu Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Artystycznym ukoronowaniem tego dnia obrad była projekcja filmu dokumentalnego poświęconego wybitnego romskiemu muzykowi Edwardowi Dębickiemu pt. „Choć raz zobacz, jak się kręcą tylne koła wozu” w reż. Piotra Wójcika. Po seansie miała miejsce rozmowa z reżyserem Piotrem Wójckiem i głównym bohaterem filmu – Edwardem Dębickim, którą prowadził prof. Mirosław Przylipiak z Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po dyskusji na temat filmu i życia romskiego muzyka miała miejsce występ muzyków Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno w Gorzowie Wielkopolskim pod kierownictwem założyciela i bohatera dokumentu w jednej osobie.

Podczas kolejnych dwóch dni wydarzenia „Świat Cyganów – Problemy Romów” miały miejsce: debata w Europejskim Centrum Solidarności pt. „25 lat wolności a Romowie”, spotkania literackie i reportażowe poświęcone wybitnej romskiej poetce Papuszy – Bronisławie Wajs, a także wystawy zdjęć „Jedni z wielu” „Obraz Romów w fotografii polskiej” oraz „Stigma”. Wydarzenie zakończył koncert Teresy Mirgi i jej zespołu w Centrum św. Jana na gdańskiej Starówce.

Organizatorem wydarzenia było Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku przy współpracy z Fundacją Dialog Pheniben oraz Fundacją Integracji Społecznej PROM. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-11-2015 o godz. 12:02:03 (681 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie Romów Obu Ameryk

News
BRAZYLIA 25.09.2015

Przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych zorganizowano warsztaty na temat sytuacji Romów Obu Ameryk w dniu 25 września 2015 w stolicy Brazylii. Uczestnicy i zaproszeni goście mieli okazję do świętowania w tym dniu Pierwszego Spotkania Romów obu kontynentów wraz z członkami romskich organizacji z Chile, Argentyny, Brazylii, Ekwadoru, Kolumbii, Peru i Kanady. Wizytę na spotkaniu złożyła także Rita Izsak - specjalny sprawozdawca ONZ.

Głównym punktem spotkania była dyskusja o problemach dotykających Romów w tym regionie, rasizmie, dyskryminacji, edukacji i przyszłości Romów na całym świecie, jako o unikalnym narodzie świata, a także o SKOKRA (Aicra-SKOKRA - Stowarzyszenie Tożsamości Kulturowej Romów w Argentynie). Wszystkie tematy były omawiane zgodnie z manifestem spotkania, którą stanowi Deklaracja Romów Obu Ameryk, podpisana przez wszystkich Romów amerykańskich organizacji w Quito w Ekwadorze w 2001 roku.

Podkreślono także, iż SKOKRA wraz z innymi romskimi stowarzyszeniami obu kontynentów walczą o jedność Romów na szczeblu międzynarodowym.

Źródło: Rodrigo Alberto Churon, Jorge M. F. Bernal, AICRA – SKOKRA

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-10-2015 o godz. 09:46:24 (318 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie września

News
We wrześniu założyliśmy 3 sprawy dotyczące obraźliwych treści, jakie ukazały się w Internecie oraz pracowaliśmy nad jedną sprawą z ubiegłego miesiąca.  Odnotowaliśmy też  liczbę 555 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca września łącznie zgłosiliśmy już 10 014 takich wpisów.

Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II Zostało wysłane zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych w scenie w filmie (serialu) „Służby Specjalne”, wyemitowanym w TVP. Skutkiem. Zostaliśmy poinformowani przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów o przekazaniu środka zaskarżenia do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Otrzymaliśmy zgłoszenie odnośnie dyskryminacji Roma przebywającego w Zakładzie Karnym w Brzegu. Skierowaliśmy pismo do dyrektora tego Zakładu z prośbą o interwencję i wyjaśnienia w tej sprawie.

Wpłynęła do nas skarga na brak interwencji policji w Przemkowie wobec postaw dyskryminujących i mowy nienawiści wobec osób narodowości romskiej,  jakiej dopuszczają się dwie rodziny w obecności policji. Poprosiliśmy o pomoc w sprawie mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podinsp. Barbarę Lorenc–Żelisko,  Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Uzyskaliśmy informację, że sprawę prowadzi Wydział Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Stale monitorujemy tę sprawę.

Moda na tolerancję gościła na konferencji „Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce – język – kultura – instytucje publiczne”, która odbyła się w dniach 24-25.09.2015 r. w Warszawie, a zorganizowały ją Forum Dialogu Publicznego oraz Fundacja im. Róży Luksemburg.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-10-2015 o godz. 10:29:49 (290 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Robocza wizyta

News
W środę, dnia 14.10.2015 r. do siedziby Związku Romów Polskich przybyły osoby pracujące  wśród i na rzecz mniejszości romskiej. Byli to m.in. pełnomocnicy i pełnomocniczki wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych z całej Polski, którzy na poziomie województw są odpowiedzialni za wdrażanie Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Spotkanie zorganizowała pani Nelli Kopańska, pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Celem tego spotkania było ukazanie wszystkim członkom delegacji Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jako modelu wzorcowego stowarzyszenia, które od 2000 r. działa na rzecz mniejszości romskiej.

Tego dnia członkowie delegacji mieli możliwość przyjrzenia się, w jakich warunkach działa nasze stowarzyszenie oraz czym na co dzień się zajmujemy, wykonując rozliczne działania na rzecz ludności romskiej.

Prezes Roman Chojnacki wraz z Sekretarz Joanna Chojnacką przybliżyli gościom nie tylko inwestycje oraz projekty, jakie zostały wykonane i wszystko to, co obecnie jest realizowane przez Związek Romów Polskich, ale i przedstawili plany organizacji na przyszłość.

W nowo otwartym pomieszczeniu galerii, członkowie delegacji zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Andrzeja Sochaja – Sekretarza Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Prelegent w zarysie przybliżył wszystkim zebranym działalność Związku Romów Polskich oraz historię i tożsamość romską ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Romów oraz przymusowej akcji osiedleńczej Romów polskich.

Osoby przybyłe na spotkanie żywo zainteresowane były tematyką przedstawiona przez Zarząd i pracowników naszego stowarzyszenia. Zostało wyjaśnionych wiele kwestii dotyczących możliwości dalszego sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych takich jak nasze w przyszłości.

Po spotkaniu, które zapewne dopomoże przybyłym gościom w dalszej pracy wykonywanej na rzecz mniejszości romskiej, delegacja udała się do Bornego Sulinowa.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość zorganizowania spotkania w naszej siedzibie i wymiany doświadczeń z pracy, jaką na co dzień wykonujemy na rzecz mniejszości romskiej.

Mamy nadzieję, że już w najbliższej przyszłości przyniesie ona owoce i pomoże przezwyciężyć trudności w dalszej działalności, jakie mogą napotykać stowarzyszenia oraz urzędnicy, chcący zrobić coś dobrego na rzecz Romów żyjących w Polsce.

      

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2015 o godz. 11:34:57 (327 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 58

News
Czwarty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to 58 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest Raport Departamentu Stanu USA dotyczący przestrzegania praw człowieka na świecie w 2014 roku. Polecamy również artykuł o kolejnym zlikwidowanym romskim obozowisku, tym razem we Wrocławiu. Oprócz tego piszemy o konferencji „Romni 2015”, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dalszej części numeru publikujemy artykuł Krzysztofa Kasaka o stereotypach i przeciwdziałaniu im oraz artykuł Mateusza Babickiego o pierwszym Romie w Turcji, który uzyskał mandat parlamentarzysty. Niewątpliwą gratką numeru są relacje z praskiej konferencji „Żyj odpowiedzialnie” oraz z konferencji w Legnicy „Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości”. Polecamy również artykuł Agnieszki Huczko „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Piszemy również o V Posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Oprócz tego prezentujemy także twórczość Dariusza Cezarego Maleszyńskiego, który w tekście o swej poezji przybliża nam skąd się wzięła w jego wierszach tematyka romska. Publikujemy także kolejne opowiadanie Zenona Rogali – „Wena”. Polecamy również nasze stałe działy – Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2015 o godz. 13:08:34 (259 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund